Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


abhi-jāyati

, pr. 3 sg. [ts., pass, of abhi + √jan],
to be born (or reborn) to (acc), to be fit to be or become
(cf. abhijāti (a), paccājāyati); Sn 214 (yo ogahane
thambho-r-ivâbhijāyati; = thambho-r-iva bhavati.
Pj); DN III 251,1 foll. (kaṇhaṁ (sukkaṁ) dhammaṁ
~; = pasavati, karoti, Sv!) = AN III 384,24 foll.
(= kaṇhasabhāvo hutvā jāyati nibbattati, kaṇ-
hâbhijātiyaṁ vā jāyati, Mp); abs. ~itvā, Sv (III)
1038,4 (so taṁ ~ niraye nibbattati); caus, abhi-janeti
(q. v.); pp. abhi-jāta (q. v.).