Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

kappa

, mfn., divided, cut; cf. Sadd 551,9: kappa ...
chedane; v. prec.; — °-kata, mfn., (t.t.) bifurcated; used
of a bifurcated prop supporting the pole of a cart;
sace
dhure upatthambhanī heṭṭhā bhāge ~ā hoti, Sp
335,8 (~ā ti yathā dvīhi bhāgehi heṭṭhā patiṭṭhāti e-
vaṁ katā, Sp-ṭ II 142,10; ~ā ti dvinnaṁ siṅkhānaṁ
sandhiṭṭhāne gosiṅgāni viya dve koṭiyo ṭhapetvā u-
patthambhanī ~ā nāma. sa dvīhi pi koṭīhi bhūmi-
yaṁ patiṭṭhāti, tenâha cha ṭhānānī ti, Vmv I 181,6
foll.); — °-bhāva, m. [abstr.], the being bifurcated; dvi-
jivhā ti agge ~ena dvidhābhūtajivhā, Sv-pṭ III 158,8
(ad Sv 938,29); — °-sīsa, mfn., having a "bifurcated"
head; ct.s compare ~ to the shape of an elephant's head;
used of one of three types of deformity of head described
at
Sv 452,8 foll.: aññe pana janā aparipuṇṇasīsā hon-
ti, keci ~ā (Be and Sv-pṭ: kapisīsa, q.v.), Sv 452,8 (=
dvidhābhūtasīsā, Sv-pṭ II 54,12) = Ps III 386,1; ~o, Sp
1028,10 (ad parisadūsakaṁ, Vin I 91,13; = duvidha-
bhūtasīso, Sp-ṭ III 264,20; ~o gaja-matthakaṁ viya
dvidhābhinnasīsena, Vmv II 127,17); ~o vā hatthī
viya, Vjb 439,8.