Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kapaṇ'-addhika

, m. [cf. kapaṇiddhika, q.v.], the
poor and the wandering mendicant;
~ānaṁ dānaṁ deti,
Ja I 262,11; — °-âdi, mfn.; ~īnaṁ ... mahādānaṁ da-
tvā, Ja I 6,9; ~īnaṁ (v.l. kapaṇiddh°) mahādānaṁ pa-
vattesi, Cp-a 29,9; ~isu (so read with v.l., Ee °andhik°)
āhāratthāya gacchantesu, Dhp-a I 188,11; ~īnaṁ pa-
ṭiyattabhattāni atthi, II 26,21; — ifc. samaṇa-brāhma-
ṇa-jiṇṇâtura-
° (Cp-a 77,14); — °-vaṇibbaka-yācaka,
m., the poor, the wandering mendicant, the tramp, and
the beggar;
~ānaṁ mahādānaṁ datvā, Dhp-a I 105,15;
tañ ca dānaṁ na ~ānañ ñeva, Cp-a 53,36.