Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


kathetu-kamyatā

, f., 1. the wish to give a talk; only
recorded in cpd
°-dīpaka, q.v. infra; 2. the wish to an-
swer
(a rhetorical question);— 1. °-dīpaka, mfn., indi-
cating the wish to to give a talk;
bhikkhavo ti... ten' e-
va ~ena nesaṁ vacanena sotukamyataṁ janeti, Ps I
14,4 = Spk II 2,8 ≠ Pj II 395,4; Mp I 17,20; — 2. ettha
paṭibhānan ti ~ā vuccati, Sp 1335,13 (ad Vin V
129,36); kathañ ca bhikkhave putto atijāto hotī ti ~ā-
ya pucchaṁ katvā, It-a II 43,7; — °-pañha, m., a (rhe-
torical
) question (asked) with a wish to answer (it); cf.
°-pucchā, q.v. infra; Bhagavā bhikkhūnaṁ ~aṁ puc-
chati, As 56,6; — °-pucchā,f., = prec.; one of five types
of questions;
exeg.: tattha pucchā nāma adiṭṭhajo-
tanā + ... ~ā (Ee w.r. °tā p°) ti pañcavidhā hoti, Sv
68,18 = Ps II 334,21 (so read with Be; Ee w.r. °tā p°);
335,8 (kathetuṁ kamyatāya pucchā ~ā, Ps-pṭ II
254,23); katamā ~ā. Bhagavā bhikkhūnaṁ kathetu-
kamyatāya pañhaṁ pucchati: cattāro 'me bhikkha-
ve satipaṭṭhānā, katame cattāro ... ayaṁ ~ā, Sv
69,3,7; — tattha, katamo ca, bhikkhave, paṭiccasam-
uppādo ti, ~ā, Spk II 8,17 (ad S II 1,14; Ee w.r. °tā p°);
adiṭṭhajotanā pucchā ... ~ā (Ee w.r. °tā p°) ti, 8,20
foll.; III 179,21 (Ee w.r. °tā p°); katame dhamma kusa-
lā ti ayaṁ ~ā, As 55,21,19; 56,5,21; Sadd 342,20 (re-
ferring to
As).