Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

kattha

, 2ind. [< ka + ttha (< *stāt ?; cf. SCHWARZ-
SCHILD, Collected Papers 1991: 32 foll); Pischel § 107;
cf. ettha, q.v.; kahaṁ, kuttha, kutra, kuhiṁ, kva, ko,
qq.v.], interrogative adverb of place with a locatival
sense:
1. in what place, in what direction: where; 2.a.
used substantially as a substitute for the loc. (sg. and
pl.
) of the interrogative pronoun 5ka (q.v); b. wherein,
i.e., on what ground
(s), whereby, how; for the sake of
what: why (nimittasaptamī); — ~ is often found in
combination with the enclitic particles nu kho, for which
v. infra;
gramm. lit.: ~'-ettha-kutrâtra-kvêhîdha.
ete saddā nipaccante: kasmim ~a +, Mogg IV 111;
lex. lit.: (in list of synonyms) kuhiñcanaṁ kuhiṁ
kutra kuttha ~a kahaṁ kva' tha, Abh 1160; — 1. ~a
vasanto passī ti pucchi, Ja III 76,19; kuhiṁ gatā ~a
gatā iti lālappatī jano, 217,10* (kuhiṁ gatā ~a gatā ti
aññamaññavevacanāni, 217,13'); ~' eva bhaṭṭhā
Upajotiyo ca, IV 382,13* (= kva gatā ti attho, 382,17');
~' acchatī (v.l. + ti) ~a-m-upeti ṭhānaṁ, V 44,22* (=
~a vasati, ... ~a tiṭṭhatī ti attho, 44,26',27'); āgantukā
bhikkhū na jānanti ~a vā ajj' uposatho kariyissatī ti,
Vin I 107,2; ~a te diṭṭhaṁ, 172,18 foll.; ~a āyasmantā
icchanti ~a paññāpemī ti, II 76,10; ~a te adhigataṁ,
III 92,10 (= kasmiṁ okāse kiṁ rattiṭṭhāne divāṭ-
ṭhāne, Sp 490,14); idaṁ panāvuso ~a vuttaṁ bhaga-
vatā ti, II 249,23 (= katarasmiṁ nagare vuttan ti, Sp
1289,26); ~a pana tumhe āsaṅkathā ti Jetavane ma-
hārājā ti, Ud 44,13 (Ud-a 259,12); ~a dānaṁ padīyati,
Pv 273 (correl. ettha at 274); kuhiṁ gamissasi peta
~a vāso bhavissatī ti. Pv 386; ~a atthi ~a n' atthī ti,
Kv 98,27 = 99,14; ~a uppajjanti, Vibh 422,6; ~a passis-
saṁ sāmaññaphaladāyakaṁ, Ap 320,8; ayaṁ dham-
madesanā ~a bhāsitā ti, Dhp-a I 3,5; ~' eso saddo ti
pucchi... Sāvatthiyaṁbhante, 18,15; ettakaṁ kālaṁ
~a vihāsī ti, Spk I 280,4; ~a (v.l. tattha) vuttan ti
idaṁ sikkhāpadaṁ kasmiṁ nagare vuttaṁ, Mp V
36,7; — ~ + nu and nu kho: ~a nu tvaṁ bhikkhuni
uppajjitukāmā ti, S I 133,9; ~a nu kho bhagavā viha-
reyya, Vin I 39,2 = II 158,26; 285,17; 305,37; ~a nu kho
Bhagavā vihareyyā ti, Pv-a 22,12; — 2.a. kuhiṁ pa-
jappe ti kimhi jappeyya, ~a jappeyya, Nidd I 317,16
("what would he long for"; ad Sn 902); ~a ca amhehi
sikkhitabban ti, Vin I 83,30 ("about which"); anāpatti
~a dema ti pucchiyamāno, IV 157,3 ("to whom");
katamesānaṁ ... dhammānam so ... Gotamo vaṇ-
ṇavādī ahosi, ~a ca imaṁ janataṁ samādapesi nive-
sesi patiṭṭhāpesī ti D I 206,6 ("on the basis of which";
correl.
ettha at 206,13); ime tvaṁ pañca dhamme ~a
bahulaṁ samanupassasi gahaṭṭhesu vā pabbajitesu
vā ti, M II 205,12 ("in whom"); ~a dinnam mahap-
phalan ti, S I 233,16 ("to whom") = Vv 635 (reading
yattha) qu. Kv 554,9*; ~a Vakkalissa kulaputtassa
viññāṇam patiṭṭhitan ti, S III 124,10 (in which); ~a ca
bhikkhave saddhindriyaṁ daṭṭhabbaṁ, V 196,11 (in
which
); ~a dinnaṁ mahapphalan ti ... saṅghe din-
naṁ mapphalaṁ, Kv 554,9* ("to whom"); — ~ + nu
and nu kho: ~a nu kho bhante dānaṁ dātabban ti, S
I 98,22 foll. ("to whom"; Spk I 165,20); — 2.b. ~a (v.l.
kathaṁ) hutaṁ yajamānassa sujjhe, Sn 487; ~' eso
abhisaṭo jano ti, Ja VI 56,23* ("for what, reason"; =
kimatthaṁ esa jano abhisaṭo sannipatito, 57,1');
etaṁ ... pabrūhi, ~' etaṁ uparujjhati, Sn 1036
("whereby"; correl. ettha at 1037) qu. Nidd II 8,14; ~a
āpo ca paṭhavī tejo vāyo na gādhati, ~a dīghañ ca
rassañ ca anuṁ thūlaṁ subhâsubhaṁ, ~a nāmañ ca
rūpañ ca asesaṁ uparujjhatī ti, D I 223,7-10* (exeg. at
~a nāmañ ca rūpañ ca, asesam uparujjhatī ti, S I
15,15; ~a c' uppannaṁ domanassindriyam aparise-
saṁ nirujjhati, V 214,8 (whereby); ~a kāmā nirujjhan-
ti, A IV 411,1 foll. (whereby; correl. ettha); — ~ + nu
kho: ~a nu kho ime cattāro mahābhūtā aparisesā ni-
rujjhanti, D I 215,23 = 221,3 = 223,3.