Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


katāv[ī/i]-bhūmi

, f., the stage of the perfected one; the
7th and last of the
śrāvakabhūmis; v. BHSD s.v. bhū-
mi; anāgāmiphalañ ca yaṁ avijjāvirāgā vimuccati,
ayaṁ ~i ([-i-]; so read with v.l.; Ee katābh°; cf.
Peṭ-Trsl. no. 1 ad § 530), Peṭ 130,16; 135,25 (w.r. ka-
tābh°); ~iyaṁ ([-i-]; so read; Ee kadācibh°; v.l. katā-
vibh°), 229,29; rāgadosamohakkhayā sa nibbuto ti
~iṁ dasseti, Nett-a Be 187,9 (= khīṇâsavabhūmiṁ,
Nett-ṭ Be 105,23).[[side 109]]