Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


Oṭṭh'-addha

, m. [oṭṭha + addha], N pr. (nickname)
of the
Licchavi-raja(n) Mahāli (q.v.), because he had a
hare-lip;
~o Licchavi, D I 151,6-152,17; 158,31 (~o ti
addh'-oṭṭhāya evaṁ laddha-nāmo, Sv 310,3;
uttar'-oṭṭhaṁ appakatāya tiriyaṁ phāletvā
apanit'-addhaṁ (v. l., Be and Sās so) viya khāyati, cattāro
dante dve ca dāṭhā na chādeti, tena naṁ ~o ti voharanti,
Sv-pṭ I 441,8 qu. Sās 144,12); tassa ~assa Mahālī ti
mūlanāmaṁ, Sv 310,11.