Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upeta

, mfn. [ts.; pp. of upeti], 1. having ap-
proached, having reached;
2. a. reached, appropriated;
b. furnished (with: instr.); — as expl. of prev. upa:
upanissayapaccayenā ti ~ena nissayapaccayena, Sp
1369,12; — 1. yuvā balī ālasiyaṁ ~o, Dhp 280 ("having
reached indolence, i. e. being attached to indolence"
; cf.
O. v. Hinüber, Kasussyntax p. 168 foll.; or read
ālasiyā abl./instr, of *ālasī, f. ?, cf. J. Brough, Gāndhārī
Dharmapada
§ 20); vuddhim ~assa, Abhidh-av 52,19*;
~aṁ maṁ tadā Buddhaṁ Vipassiṁ, Ap 246,4;
~ānaṁ gahaṇāya maṁ, Cp 156 (Ee ~aṁ; upagatā-
naṁ, Cp-a 112,19); — 2. a. tass' ime pane' upādānak-
khandhā ~ā upādiṇṇā, S III 114,28; — yaṁ samaṇo
bahu bhāsati ~aṁ atthasaṁhitaṁ, Sn 722 ("when a
samaṇa speaks much that is full of, provided with good
sense"; prob. abbrev. cpd.
: atthūpetaṁ dhammūpetaṁ,
Pj II 500,13); b. tuṇhībhāvena ~o, Th 650 = 999;
rasen' ~aṁ, Ja IV 204,9*; Dīp II 27; ātappena ~o
hoti samupeto +, Vibh 194,34; anasanena vā ~ā,
Spk I 276,17 = Ud-a 296,4; damasā ~o, S I 168,13*
= Sn 463 (indriyadamena samannāgato, Pj II 407,5);
Dhp 10 = Th 970 (Th-a III 88,22) = Ja V 50,30*;
rasasā ~aṁ, All 63,16 (rasena ~aṁ rasasampannaṁ,
Mp III 96,15) = Vv 770 (rasena ~aṁ, Vv-a 284,29)
= Ja III 328,15*; saddhāyâhaṁ ... ~o, Th 789
(Th-a III 41,15); buddhiyā narā ~ā, Ja V 399,18*;
Nidd II 162,34; ~ā puppharukkhehi, Vv 903; upo-
sathaṁ . . . aṭṭhañgavareh' ~aṁ, Vv 297 ≠ Pv 585
(without uposathaṁ, the pāda being taken over from
another context; Ee
1888 aṭṭhaṅgavaraṁ ~aṁ; Be Ee
1977 -varen' ~aṁ; aṭṭhahi aṅgehi ~aṁ, Pv-a 243,3);
Th 911 (cf. Th 893); guṇehi etehi ~ŏ khattiya, Ja III
443,18* ( ˇ - ˇ ≃ ; Ee ~a; in ct. ~o as v. r.); Ja V 146,
25* (ct. samannāgato); Dīp I 74; Ja VI 119,11*; dham-
mehi ~o samupeto +, Nidd I 78,24; Ps II 69,20 (sam-
payuttaṁ, Ps-pṭ Be 1961 II 54,27); Nidd I 347,24 =
Nidd II 262,7 ≠ Vibh 195,5; Sp 787,28; pāṇupetan
ti pāṇehi ~aṁ, Spk I 136,25 = Ud-a 288,16; taṇ-
hâdīhi ~ena, As 42,19; — ifc. aṭṭhaṅg°; atta-
kamma-phal
° (Pv 231 [read °ūpaga, 'with Pv Ee 1977
239; cf. Ja V 268,25*]); atthū° (Pj II 500,13); ana-
gāriy
°; āyu-vaṇṇa-bal°; kūṭāgāra-varū° (Ap
125,2); jāti-jarū° (Mp IV 139,24)'; thira-guṇū° (Nhv
III 15); dur-° (Vibh 273,35); dhammū°' (Pj II
500,13); nānā-devâlayo° (Mhv LXXXVIII 119);
pāṇ° (Spk I 136,25 = Ud-a 288,16); parikhā-° (Ja
V 82,1*); pufiña-guṇū° (Mhv X 39); putta-balū°
(Pv 40); mān° (Ud 70,29*); rūpâcāra-guṇū° (Ap
585,9); lakkhaṇa-vyañjanū° (Ap 291,5); vaṇṇa-
gandha-raso
° (Ap 315,26); vyañjanū° (D III
129,28); sabbâkāra-varū° (S I 158,36); sabbopa-
karaṇo
° (Mhv XX 23); sākhā-patta-phal° (A III
43,4*); sīla-guṇū° (Cp 137); — °-kiriyā, f., a
'furnished action';
As-anuṭ Be 1960 42,8 ad As 42,19;
— °-kiriyā-bhūta, mfn., being a 'furnished action';
As-anuṭ Be 1960 42,5; — °-tta, n., abstr.; Ps I 105,4;
Vibh-a 380,2; — ifc. cakkavatti-lakkhaṇū° (Ud-a
168,2); — °-rūpa, mfn., whose form is furnished (by)
(pleonasm for upeta); bhūmibhāgehi ~aṁ vimāna-
setthaṁ, Vv 50 (pasaṁsiyabhāvena upetaṁ, Vv-a
43,20) ≠ Ja V 168,20* ≠ 200,1*; IV 34,6* = VI
313,14*; IV 102,5*; V 172,11*; 173,6* = 199,30*; —
°-sadda, m., the word 'u.'; As-mṭ Be 1960 38,29; —
°-sadda-sambandhi(n), mfn., being connected with
the word
'u.'; As-anuṭ Be 1960 42,7.