Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upādinna

, mfn. (or upādiṇṇa, pp. of upādiyati;
Morris, JPTS I 887, 135; cf. BHS upātta, upādatta),
1. attached; 2. grasped at, clung to, action-generated,
conscious, animate
(Ñm, Khp-trsl. 63 n. 51; Dhs-trsl.2
185 n. 2 (on § 653); Ñm, Vism-trsl. 494 n. 23); — defini-
tions:
ārammaṇakaraṇavasena taṇhādiṭṭhīhi (so read)
upetena kammunā ādinnā (Ee w. r. āciṇṇā) phalabhā-
vena gahitā ti ~ā, As 42,18 foll. quoted Moh 79,1 foll.
(As-mṭ Be 1960 38,17) ("apprehended by making any-
thing an object, by
kamma, which is furnished with
thirst etc., grasped by the coming into existence of fruit"
);
~aṁ nāma sarīraṭṭhakaṁ, sarīraṭṭhakaṁ hi kamma-
samuṭṭhānaṁ vā hotu mā vā, taṁ sandhāya ~am pi
atthi anupādinnam pi, Vibh-a 55,28 foll. ≠ Ps II
222,28 foll.; As 361,26; — 1. koci deso lesamatto ~o,
Vin III 168,6** = 170,5 ("attached merely as a pre-
tence"
); — 2. ajjhattikā paṭhavīdhātu: yaṁ ajjhattaṁ
. . . kharigataṁ ~aṁ, M I 185,16 (Ps II 222,28) ≠
Vibh 82,9 ≠ Dhs 962 (~an ti [na] kammasamu-
ṭṭhānaṁ, As 338,19); M I 187,5; 421,28 (~an ti ādiṇ-
ṇaṁ gahitaṁ parāmaṭṭhaṁ sarīraṭṭhakaṁ, Ps III
139,4); kāye . . . ~ā pathavī-āpokotthāsā, Moh 60,16;
rūpaṁ . . . ~aṁ, Dhs 585 = Vibh 13,2; Dhs 586; 587
= Vibh 13,28; Dhs 653; rūpâdayo ~ā pi anupādinnā
va honti, Ps V 29,13; dhammā . . . ~ā, Dhs 5,26; 1044
(As 361,26); Dhātuk 29,23; saṁkhārakkhandho ...
~o, Vibh 44,3; viññāṇakkhandho . . . ~o, Vibh 56,7;
nav' indriyā ~ā, Vibh 132,4; dibbacakkhuṁ . . . ~aṁ,
Kv 252,23; ~an ti daḷhaṁ ādinnaṁ, Vism 349,29;
kammajaṁ . . . taṁ kammena upādiṇṇattā ~aṁ,
Vism 451,4; Vism-mhṭ Be II 30,9 ad Vism 401,19; in-
driyāni. . . hadayañ cā ti navavidham pi ~aṁ, Moh 67,
13; etāni (i. e. mahābhūtāni) hi ~āni pi anupādiṇṇāni
pi mahāvikārāni, As 300,6 ≠ Vism 367,21 ("for they
are clung to and not clung to and have great alterations"
);
(marantānaṁ) tato bhijjat' ~aṁ cittajāhāro tato,
Nāmar-p 608; bahiddhārūpe ti bahiddhā ~e vā anu-
pādinne vā, Vin III 113,8 ("externally with a conscious
[being] or with an unconscious [being]") (Sp 523,13);
Vin-vn 9; Khuddas 12; ~esu, Pj II 464,11; °âdito,
Abhidh-av 75,9*; °âdīnaṁ, As 336,21; — ifc. an-°;
āhār°; taṇh° (M I 185,33; Ja I 146,11).