Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upādā-rūpa

, n., clinging form, i. e. form clinging
to the four
mahābhūtas, accessory form;definitions:
~aṁ upādiyat' eva na aññena upādīyati, As 332,5
("the clinging form clings to, and is not clung to by
anything else"
); ~aṁ catuvīsatividhaṁ, Vism 444,1;
446,29; 450,16; Moh 67,8; 105,2; Abhidh-av 71,31*;
Rūpav 149,16; cf. Paṭis-a 109,16; — mahābhūtā
~ānaṁ sahajātapaccayena paccayo, Tikap 3,22 quoted
Vism 535,14; Moh 324,19; sahajātam pi ca ~aṁ
bh[ū/u]tarūpassa paccayo na hoti, Tikap-a 261,2; mahā-
bhūtāni ~ānaṁ nissayapaccayādivasena paccayā,
Ps II 350,17 (Ee w. r. upādāya rūpānaṁ); mahābhūte
sahajātaṁ kaṭattā rūpaṁ ~aṁ, Tikap 109,13; 87,3;
bāhire mahābhūte paṭicca ~aṁ, Tikap 89,16; 76,12;
Tikap-a 248,4; Spk I 28,11; cattāri bhūtāni tadanu-
sārena ~āni ca pariggahetvā, Ps I 73,4; 249,5; 276,
28; As 215,22; Sp 994,11; mahābhūtāni ~añ ca ṭha-
petvā, Ps II 222,14; 220,6 (Ee w. r. upādāya rūparh);
mahābhūtā upaṭṭhahanti ~aṁ upaṭṭhahanti, Ps IV
59,13; mahābhūtāni nissāya amuñcitvā pavattito ~aṁ
ice āha, Abhidh-av 64,20*; sayaṁ (i. e. mahābhūtāni)
anīlān' eva hutvā nīlam ~aṁ dassenti, As 299,15 =
Vism 366,34 (cf. Abhidh-s-mhṭ Se 1922 191,12 ad
Abhidh-s 27,6); bhūtarūpañ ca ~añ ca paricchindi-
tvā, As 226,32; As 303,20; ~añ ca . . . te . . . paṭhavī-
dhātunissitā, Ps IV 93,10; — rūpādīni cattāri ~āni,
Spk III 18,27; kabaliṁkārāhāro ~aṁ, Mp II 173,12;
ākāsadhātu ~aṁ, Mp II 278,19; 280,4; kayo ~aṁ,
Mp III 146,6; ~an ti idaṁ utusamuṭṭhānavasena,
Tikap-a 249,17; ~ānaṁ padaṭṭhānaṁ, Moh 62,16; —
catubbidhā mahābhūtā upādā catuvīsati, Abhidh-av
64,8* (= upādārūpāni, Abhidh-av-nṭ) ≠ 71,31* metr.
for
upādārūpāni; ~aṁ, As 300,28 read upādāya (q.v.)
rūpaṁ; — ifc. bhūtū° (Ps IV 93,16, cf. bhūtūpādāya-
rūpa); sesa-° (Mp II 21,11, cf. Vism 588,2); —
°- kammaṭṭhāna, n., meditation on upādārūpa;
°-vasena, Spk III 17,27; — °-pariggaha, m., the
seizing, discovering of
upādārūpa; Vism 275,28 =
Sp 413,11; — °-ppavatti, f., continuation of upādā-
rūpa; ~iyā sati bhāsati nāma asati tuṇhī bhavati, Ps
I 270,5 = Spk III 199,25; — [°âbhūtānaṁ, Tikap-a
36,14 (read upādārūpa-bhūtānaṁ)]; — °ârammaṇa,
n., object of upādārūpa; paccuppannārammaṇesu pi
~āni cattāri pathamaṁ vuttāni, Vism-mhṭ Be 1960
II 174,13.