Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


upa-sevanā

, f. (vb. noun of upasevati; cf. prec.),
visiting, frequenting, following, serving;
nâggihuttass'
~ā, Sn 249; — ifc. akat'-ū°; kalyāna-mitt'-ū° (Ja
VI 235,29); dhīr'-ū° (It 68,16); nand'-ū° (S III 53,
12); par'-ū° (Mil 351,14); pāp'-ū° (Ja VI 235,29);
bāl'-ū° (It 68,12); yañña-m-utûn° (Sn 249).