Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


uddhacca-kukkucca

, dv. n. [BHS auddhatya-
kaukṛtya; cf. kukkucca], excitement and remorse, flurry
and worry; epex. deftn.:
~an ti uddhaccañ c'eva
kukkuccañ ca; tattha uddhaccaṁ nāma cittassa
uddhatâkāro, kukkuccaṁ nāma akata-kalyāṇassa
kata-pāpassa tappaccayā vippaṭisāro. cetaso avūpa-
samo ti ~ass'ev'etaṁ nāmaṁ, Mp I 34,21; cf. Nidd-a
I 62,25 — 63,2; ~an ti ettha uddhatâkāro uddhaccaṁ,
ārammaṇe anicchayatāya vatthu'jjhacaro kukkuc-
caṁ, Vibh-a 370,17; — ~ is the 4th of the "five
hindrances"
(nīvaraṇa): kāma-cchanda (or: abhijjhā),
vyāpāda, thīna-middha, ~, vicikicchā: D II 300,4
301,24 = A I 272,16 — 273,12 = Vibh 199,12-30
(D II 300,33 etc.: ajjhattaṁ ~aṁ "atthi me ajjhattaṁ
~an" ti pajānāti . . . yathā ca anuppannassa ~assa
uppādo hoti tañ ca pajānāti, yathā ca uppannassa
~assa pahānaṁ hoti t.c.p.); S V 64,17 — 65,15, quoted
Vibh-a 270 — 274 (S V 65,3: ko ca āhāro anuppan-
nassa vā ~assa uppādāya uppannassa vā ~assa
bhiyyo-bhāvāya vepullāya ? atthi . . . cetaso avū-
pasamo . . . , ≠ A I 3,24-31); see also °-nīvaraṇa
below; — cetaso avūpasame ayoniso manasikārena
~assa uppādo hoti . . . ~aṁ eva taṁ atthato . . . ,
Ps I 284,28 = Vibh-a 273,18 = Sv 781,9; — tassa
abhijjhā pi . . . vyāpādo pi . . . thīna-middham pi . . .
~am pi . . . vicikicchā pi . . . arati pi . . . tandī pi
cittaṁ pariyādāya tiṭṭhati, M I 463,36; — destruction,
suppression, getting rid of
~: ajjhattaṁ vūpasanta-
citto ~ā cittaṁ parisodheti, D I 71,28 = M I 181,22
= A II 211,3 = Vibh 245,1 = Pp 59,22; ~assa pi
suppaṭivinītattā na andh' andhaṁ viya jhāyati, M III
151,30; ~añ ca me suppaṭivinītaṁ, S V 76,26; bhik-
khuno abhijjhā vigatā hoti . . . ~aṁ vigataṁ hoti, It
118,14; kāma-cchando pahīno hoti . . . ~aṁ pahīnaṁ
hoti. . ., D III 269,17 = M I 294,37 = A I 162,1; te
. . . avikkhepena ~aṁ pahāya gatā, Ud-a 129,9; ~aṁ
. . . pahāya pajahitvā vinoditvā, Nidd I 19,28; iti
idañ ca uddhaccaṁ idañ ca kukkuccaṁ santā honti
samitā vūpasantā atthaṁgatā abbhatthaṁgatā ap-
pitā vyappitā sositā visositā vyantīkatā, tena vuc-
cati: ~aṁ pahāyā ti, Vibh 255,11; — cha dhammā
~assa pahānāya saṁvattanti: bahussutatā, pari-
pucchakatā, vinaye pakataññutā, vuddha-sevitā,
kalyāna-mittatā, sappāyakathā, Ps I 285,8-22 =
Spk III 167,16-30 = Mp I 50,26 — 51,11; idaṁ ~aṁ
nāma mahā-anattha-karan ti cha dhamme bhāvetvā
pajahati, Sv 216,20 (Sv-pṭ I 339,17-21); — ifc.
pahīna-° (Sv 216,22); — °-nīvaraṇa, n.m., the
hindrance of distraction and worry;
pane' ime nīva-
raṇā: kāmacchanda-nīvaraṇam, vyāpāda-n., thīna-
middha-n., ~aṁ, vicikicchā-n., D I 246,18 = M II
203,3 = S V 60,25 (Ee misprint addhacca) = Vibh
378,9 = Nidd I 13,15 = Paṭis-a 117,18 ≠ Dhs 204,16
(6, + avijjā-n.) = Moh 101,15; — Dhs 205,8-18;
Peṭ 137,19; — °-pariyuṭṭhita, mfn., possessed,
obsessed by flurry and worry;
sace bhikkhu ~o hoti,
pariyuṭṭhita-citto va hoti, M I 323,13; ~ena cetasā
viharati uddhacca-kukkucca-paretena, A III 232,13;
— °-pareta, mfn., i. q. prec. q.v.; ~an ti uddhacca-
kukkuccena abhibhūtaṁ, Vism-mhṭ Se I 248,17 ( =
Be I 170,13); — °-pahāna, n., the abandoning, getting
rid of flurry and worry;
Sv 216,27; — °âbhibhūta,
mfn., /'. q. °-pareta q.v.; ~ena cetasā gahapati viha-
ranto, A II 67,5.