Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

ud-ita

, mfn. [ts.; pp. ud √ i], (post-canonical, cts.,
late texts
) 1. risen (sun, dust); 2. high, noble (kula);
Abh 1075 ~am uggate; Sadd 315,21; — 1. ~o . . . ra-
vîva, Ap 468,8 (~o uṭṭhito, Ap-a 503,18); suriyo ~o
yathā, Dīp XV 52; ~e . . . divasakara-maṇḍale,
Mhbv 120,8; ~o 'yarn divākaro, Sadd 311,33* =
851,16*; yathā pāto ~o uggato suriyo, Namakk-ṭ
Be 43,29; uggato ti ~o (se sahassaraṁsi), Bv-a 36,20;
u iti ayaṁ (saddo) "uppannaṁ, ~an" ti ādisu up-
pattiṁ (dīpeti), Vism 495,2; °-bahaladhūlī- . . . , Dāṭh
IV 3; — 2. agga-mahesiyā °-kule jātāya, Bv-a 190,
10; pātu vo ~o rājā, Subodh-nṭ Be 69,1*; — ifc. an-°
(Saddh 14), abhinavo° (°âdiccaṁ, Bv-a 45,27), udito°
("very elevated, most high", Mil 222,13; Th-a III
169,22; Bv-a 257,7), kālo° (Subodh 158; ṭ Be p. 177),
guno° (Bv-a 22,15*; Mhv XI 2), candâdiccakulo°
(Mhv LXXXVII 29).