Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āroha

, m. [ts. = BHS], 1. length, or height;
ascending, mounting;
Abh 295 a (syn. dīghatā),
1109 c (syn. ucce adhiroha); Sadd 352,18; 553,8;
acc. sg. ~aṁ vā passitvā pariṇāhaṁ vā passitvā,
Pp 53,23; ~aṁ paṭicca pariṇāhaṁ paṭicca, Vibh
350,13; instr. sg. mā naṁ rūpena pāmesi ~ena
Pabhāvati, Ja V 299,9* foll. (ārohapariṇāhena pa-
miṇi, ct.); °atthāya pāsādaṁ nisseṇi kāritā mayā,
Ap 187,16; 2. one who ascends or mounts, a rider;
nom. sg.
so ~o hitâhitavicāraṇarahito rājavallabho,
Bv-a 210,20; dve pādarakkhā, ~o eko, tipuriso
hayo, Vin-vn 1571; nom.pl. ~ā, ib. 1570; acc.pl.
gaje turaṅge bhinditvā ~e ca nipātayuṁ, Mhv LXX
233; 3. one who is mounted, a mount; nom. sg. āruyhatī
ti ~o, Vv-a 35,8-9; — ifc. v. assâ° (+ Ja V 478,4;
486,20*; Paṭis-a 46,8; Upāsakāl 160,26) nāgarājâ°
(Bv-a 210,17), rathâ° (Ja V 478 n. 5; Abh 376), van-
ṇâ
° (Sn 420; Ja III 192,15*, 22*), varâ° (Vv 31; Vv-a
31,22; 34,12-13*; 35,3,9; Ja VI 562,1*; 566,7*; 568,11*;
Cp-a 93,18*), sukhâ° (Saddh 317), svā° (Mhv XVIII
38), hatthâ° (D I 51,8; A IV 107,12; Ap 300,11;
354 n. 11 = Ud-a 265,3*; Ja V 35,9*; 478,4; 486,19*;
VI 21,26*; 592,14*; Sv 157,24; 720,31; Mp IV 54,3; Pj
II 126,30; Thī-a 51,27; Paṭis-a 46,8; Ap-a 124,3*;
199,28; Cp-a 250,25; As 305,19; Moh 232,5; Mhv XL I
24; Sās 87,1; Abh 367 c; °kula, Th-a I 180,22); —
cf. āruha.