Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ābandhana

, n. [ts.], 1. tying, binding; connecting,
cohering; nom. sg.
~am āpodhātu, Nāmar-p 497; abl.
sg.
~ato, Sp 218,10 = Vism 293,32 (~arṇ gaṇṭhikaraṇaṁ,
Vism-mhṭ Se II 87,2); As 118,20; 2. what is to be tied on;
acc pl.
~āni gaṇhātha, Ja V 319,12* (scil. bhaṇḍakāni,
ct.; but cf. PED s.v.: harness or thong of leather);
— °-(a)ttha, m., sense of 'tying'; instr, sg. ~ena
ñāti eva ñāti-parivaṭṭo, Sv 181,13 (Ee ābhandana°) =
Mp III 188,3 (Mp-ṭ Be 1910 II 137,24) = Pp-a 236,1
(but °aṭṭhena); — °-dhātu, f. = āpodhātu, element of
cohesion;
Spk II 152,7 ad S II 169,22 = Mp II 278,6 ad
A I 176,1; — °-bhāva, m. abstr.; yo dvādasasu koṭ-
ṭhāsesu ~o ayaṁ āpodhātu, Ps II 131,25; yo ~o vā
dravabhāvo vā ayaṁ āpodhātu, Vism 351,35 (āban-
dhanaṁ upaṭṭhānâkāro, Vism-mhṭ Se II 207,15); —
°-lakkhaṇa, n., characteristic of tying, binding; yaṁ
~aṁ āpodhātu, Vism 351,10; cf. 350,3; 363,29 foll.;
thaddhalakkhaṇaṁ ~aṁ uṇhattalakkhaṇaṁ samud-
Iraṇalakkhaṇan ti cattāri lakkhaṇāni honti, Pj I
74,22; mfn. lakkhaṇaṁ pana na vigacchati, ~ā va
hoti, Spk III 286,21; — °-vallī, f., a string for binding;
Ps II 229,7 ad M I 190,15; — °-samaya, m., time of
being tied to;
putto me vayappatto, gharâvāsen' assa
~o (v. l. ābandhasamayo), Mp I 407,2; — °-ākāra, m.,
mode of cohesion; nom. sg.
yūsabhūto ~o āpodhātu,
Vibh-a 65,16—68,35 = Vism 359,32—363,4; acc. sg.
dvādasasu koṭṭhāsesu yūsagataṁ udakasaṅkhātaṁ
~aṁ āpodhātū ti vavatthapeti, ib. 352,35; yūsagatā
~-bhūtā pan' ettha āpodhātu, ib. 365,12 (Vism-mht
Se II 228,1).