Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āpūpika

, m(f)n. (from apūpa), eating cakes; n.
Mogg-v IV 69; m. ~o ti ettha apūpa-saddena apūpa-
khādanaṁ viya, Sp-ṭ Be 1960 181,14 ad Sp 24,8
'alagaddûpamā'; apūpabhakkhanasīlo ~o, Vibh-a-mṭ
Be I 960 69,5 ad Vibh-a 110,29 'punobbhavo', with the
note:
asūpabhakkhanasīlo āsūpiko ti Visuddhimagga-
mahāṭīkāyaṁ Indriyasaccaniddesavaṇṇanāyaṁ pas-
sitabbaṁ; cf. āpūvika.