Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

ādheyya

, ger. of ā + √dhā [sa. ādheya], mfn.,
(a) what should be placed or deposited, (b) the contained
as opposed to the container
(Gr.); for ādhāra/ādheyya,
cf. upamā/upameyya; v. Renou Terminologie; (a) n.
tassa taṁ vacanaṁ ~aṁ gacchati, A I 249,3 = Pp
34,37 (uttamaṅge sirasmiṁ hadaye ca ādhātabbataṁ
ṭhapetabbatam pi gacchati, Pp-a 217,6); (b) instr.
sg. sakalo pi ādhārabhūto attho ~ena patthaṭo hoti,
Rūp 305 B (p. 113,4 ad vyāpiko ākāso), quoted Sadd
709,32; — °-bhūta, mfn.; yasmiñ ca ~aṁ kiñci vyā-
pitvā tiṭṭhati, that in which what should be supported
remains pervading it
, Rūp p. 113,4; ādhārabhūtena
vatthunā sappiṁ āneti iti ~e sappimhi ānīte yeva,
Sadd 925,11; — °-mukha, mfn., credulous, cf. ādiya-
mukha; nom. sg. ~o hoti, A III 164,16; Mp III 288,16
(Burmese v. l.); Mp-ṭ Be II 202,24 (= ādhātabba-
mukho; yam yaṁ suṇāti, tattha tattha ṭhapitamukho
ti attho); Pp 9,1; 65,10 foll. (ādito dheyyamukho,
paṭhamavacanasmiṁ yeva ṭhapitamukho ti attho,
Pp-a 248,12); for the phrase, see Ja VI 366,32, also v.
ādiya° and ādhiyya°, as well as mukhâdhāna.