Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādhāna-gāhi(n)

, mfn., lit. 'holding one's own
place', insisting firmly on one's standpoint; tenacious,
pertinacious, obstinate
(cf. Kern, Toev. I 62,1); Sadd
(II)392,12; m. bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti ~ī
duppaṭinissaggī, Vin II 89,27 (cf. Sp 1316,1 = daḷha-
gāhī); D III 45,20 (ct. ādhānaṁ vuccati daḷha-
suṭṭhapitaṁ — Se daḷhaṁ suṭṭhu ṭhapitaṁ —, tathā
katvā gaṇhatī ti ~ī, Sv 839,14; but pt: ā-bāḷhaṁ viya
diyatī ti ādānan ti āha); 247,1 (= daḷha-gāhī, Sv
1036,5); M I 43,23; 46,1; 96,13; II 246,16; A III 335,7
(v. l, ādāna°; Mp III 364,26); Nidd I 231,30 (v. l.
ādāna°); Sp (III) 613,3; Sadd (I) 110,13; gen. sg.
~issa, M I 44,29,37; in cpd. ib. 43,23 foll. (ādhānaṁ
ganhantī ti ~ī (nom. pl.); ādhānan ti daḷhaṁ vuccati,
Ps'l 190,28); A V 150,8; cf. also Ja III 106,10' (Ee
aṭhānag°; v. l. adhānag°, corr, to ādhānag°; Se
addhānagg° with v. l. aṭṭhānag°); — ifc. v. an-° (M
I 43,24 foll.; 46,2). ādhāna-gāhin