Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādesa

, m. [sa. ādeśa; v. ādiṭṭha], 1. pointing
out, information; direction, command, order, injunc-
tion
; Abh 1165c; acc. sg. ~am nâpasādento, Mhv
LXXII 201; tass' ~aṁ yathāvato nissesaṁ avirā-
dhentā, ib. LXXV 199; ifc. v. rājâ° (ib. LXXII 198);
— 2. as t. t. gr.: substitute, determination (Franke,
PGL p. 3,13); e. g. Kacc 44 (abhi/abbh), 45 (adhi/
ajjh), 48 (pati/paṭi), 112 (°nā/°yā), 406 (cf. Rūp 355,
Sadd 809,3); Pay ad Mogg III 2 (sahassa/sa), cf. Pāṇ
II 1,6; Sadd (II) 360,10,11 (aṁ/tthaṁ, a/ttha), 398,12
(√han/vadha or ghāta), (III) 617,19 (dha/da, e. g.
idha/ida in idâhaṁ), 630,3 (niggahīta/m), 646,7 (am/etc-
sion), 685,7 (pasta/sattha), 685,17 (sattha before tama/
sa, e. g. sattama), 687,16 (ācariya/ācera), 769,6-28
(mahanta, mahita/mahā or maha), 688,4 (a/ava, e. g.
satta/sattava), 690,9 (tumha or amha before yoga/ta
or ma = tayyoga or mayyoga), 774,4 (na in tappurisa
and bahubbīhi/an, e. g. na asso/anasso), 774,5-8 (ku
in tappurisa and bahubbīhi/kad), 774,9-12 (ku/kā; cf.
Mogg III 115—117), 780,13 (khudda before nadī/kun),
780,15 (khudā before pipāsā/khup), 820,29; 821,4 (°iṁ/
°issaṁ), 827,24 (ji before s/jigī), 829,6 (√han/ fut.
hamkh), 829,14 (vac/ fut. vakkh), 832,11 (°eyyuṁ
of √as/°iyaṁsu, °eyyaṁ/°iyaṁ), 841,7 (√chid/ fut.
checch), 841,11 (√bhid/ fut. bhecch), 841,16 (√chid
and √bhid/ aor. checch and bhecch, e. g. acchecchi-
ttha), 866,25 (kara-dhātu before ttima/ku); Mp III
395,17 (ye/yam) ad A III 387,30; Pj II 303,11 (acc.
/to, kiṁ/kuto) ad Sn 270; — °vasena, Sadd 28,18;
ifc. v. ādi-°, uttarâ° (Kacc-v 406), katarâ° (Sadd
111,3), tad-° (Sadd 213,11), dhātu-° (Sadd 831,8),
majjhâ° (Kacc-v 406), rassâ° (Sp 1150,33: Ps IV
204,26; Ja III 489,1'), vatâ° (Dhātup 14, Dhātum
24), vibhattâ° (Kacc-v 62—66), sarâ° (Sadd 611,21).