Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ādito

, indecl. [sa. āditas], abl. of ādi, q. v.; Kacc
69 = Rūp 186 = Bālāv § 6, p. 14,13 = Sadd 218,
p. 644,3; Mogg IV 110 = Pds 327; 1. from the beginn-
ing
; Kacc 250; ~ sato sayaṁkataṁ dukkhaṁ, S II
20,28; sukhadukkhaṁ, 23,15; ~ paṭṭhāya, Ja I 471,21;
II 148,10: Sp 617,13; 810,23 ; 902,15; 953,18; Kkh 2,11;
Ps II 398,16; Pv-a 53,16; Cp-a 12,32; Vibh-a 132,15,31;
As 286,29; 338,4; 339,2; Vism (I) 16,18 (Vism-mhṭ Se
I 57,12); 281,16 (Vism-mht II 62,20); ~ (p)pabhuti.
Sp (I) 31,8; (II) 415,21; 422,22 (here ppabhūti); 458,20
(do.); Pj I 13,12; 89,27; 156,4; Mhv XXXI 58; 2. at
first, in the first instance
; Bālāv § 12, p. 26,18 (= ādi-
smiṁ); Abhidh-mt Ce 8,19 (= ādimhi); Ps V 59,28;
60,4 (cf. 59,14); Ud-a 227,9; Vv-a 332,30; Vibh-a
131,1,5; 132,7,33; As 215,9; Dīp XX 19; Mhv V 1;
XXXIII 102; Vin-vn 2004; Utt-vn 568; Abhidh-av
89,8*; 91,26*; ~ va, Ja I 178,30; IV 458,7; VI 567,11'
ad 567,6* (ādiyena = ādikena); Dhp-a III 327,3; Ps
V 52,1,4,6,8; Spk II 5,19,25; 36,15; Cp-a 129,13 Vism
(II) 652,34 (Vism-mhṭ Se III 547,6); ~ tāva, Vism (I)
295,9; ~ vuttaṁ, Pj II 119,28 (opp. parato); 293,24
(opp. majjhe and ante); 298,29 (opp. pariyosāne); ~
upasampannā, Khuddas Mātikā 1; tassa ~ upādāya
ganthā + , Nidd I 207,11-18; dhammānaṁ ~ sam-
udāgamanaṁ, II 167,15; sikkhitabbadhammesu sīlaṁ
~ sikkheyya, Th-a II 259,2; 3. ifc: beginning with,
from — forward
, Mhv XXVI 24; — after (ti) evaṁ, and
ifc. in the use of
ādi = etc.; Kacc-v 67; 450—454;
Bālāv §6, p. 11,18 foll.; Ud-a 237,17; Cp-a 108,10;
Vibh-a 136,24; 137,13; As 112,14; 133,27; 193,7;
326,6,12; 329,5,19.