Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

ādicca-bandhu

, m., "kinsman of the sun", a
member of the
Aāicca-family (Solar race), used as epithet
of the
Buddha; Abh 5 (Suriya-devaputtassa so-
tâpannattā bhagavā Ādiccabandhū ti vuccati, Abh-
sūci 37,15); Sadd 73,20; 75,10, 21-23; 242,13; cf. PGL
69, note 3; — nom. sg. buddho ~, Nidd I 341,10; II
103,26; acc. sg. vandām' ~unaṁ, D II 287,21* (Sv
740,17); vande ~unaṁ, S I 192,6* = Th 1237 d (sat-
thāraṁ Dasabalaṁ, Spk I 278,23 =Th-a III 195,16);
disvāna Buddhaṁ ~unaṁ, D III 197,14* (ādiccena
pana samānagottatāya, Sv 964,10); pucchāmi taṁ
~uṁ, Sn 915 a (ādiccassa gottabandhuṁ, Pj II 562,8;
ādicco vuccati suriyo, suriyo Gotamo gottena, bha-
gavā pi Gotamo gottena, bhagavā suriyassa gotta-
ñātako gottabandhu, tasmā Buddho ~, Nidd I
341,8-10; II 103,23-26); instr. sg. upakkilesā vuttā
buddhen'/~unā, Vin II 296,17* = A II 54,8*; chasu
nagaresu paññattā buddhen' ~unā, Vin V 145,26*;
kaṭhinuddhāro vutto ~unā, ib. 177,34* foll.; appaṭi-
kammā vuttā buddhen' ~unā, ib. 210,23-25*; kativā-
cāya (ekavācāya) + deseyya vuttā ~unā, ib. 212,3
215,32*; ye saṁvarā cakkhumatā desit' ~unā, A IV
228,11*; te tositā cakkhumatā buddhen' ~unā, Sn
1128 (Nidd II 48,17); upāyakusalenâhaṁ buddhen'
~unā, Th 158; sudesito cakkhumatā buddhen' ~unā,
ib. 417 (Th-a II 177,28) ≠ 1258; Abhidh-av 17,7*,
29,3*; Vin-vn 2550, 2566; Utt-vn 312, 796; Dīp VI
87; gen. sg. sutaṁ etaṁ buddhass' ~uno nibbānaga-
manaṁ maggam, S I 186,1* = Th 1212; ete pa-
dhānā cattāro desit' ~uno, A II 17,9*; sutvā subhḍsitaṁ
vācaṁ buddhass' ~uno, Th 26 (ādicca-vaṁse sam-
bhūtattā ādicco bandhu etassā ti ~ bhagavā or
ādiccassa bandhū ti ~ bhagavā, Th-a I 88,24 foll.);
yasmiṁ patiṭṭhitā dhammā buddhass' ~uno, Th 1023;
nâkāsiṁ satthu vacanaṁ buddhass' ~uno, Vv 226
(see elaborate expl. Vv-a 116,12-16); buddhass' ~uno
vihāraṁ satthuno kāresiṁ, Vv 869; haṭṭho haṭṭhena
cittena buddhass' ~uno, Ap (I) 133, 21; tālavaṇṭaṁ
mayā dinnaṁ Tissass' ~uno, ib. 211,5; tâhaṁ dhā-
tuṁ gahetvāna Buddhass' ~uno, ib. 224,15; vaca-
naṁ anugantvāna tass' ev' ~uno, Saddh 74.