Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


1

ādāya

, abs. of ā-dadāti or ā-dāti [ts.; cf. ādiya
and ādiyitvā], Kacc-v 599; Rūp 259,36; Mogg V 133;
Sadd 368,13; 856,30 — — 1. having taken or received;
taking or receiving; accepting; choosing; pattena
pānīyaṁ ~, D II 129,28; ekaṁsena ~, M I 410,18;
411,9; kudālapiṭakaṁ ~, A II 199,1 (= gahetvā,
Mp III 179,4) = Ap 173,18 (Ap-a 444,1); avasesaṁ ~,
A III 222,26 (Mp III 307,19); avāpuraṇaṁ ~, A IV
374,12 (Mp IV 171,15); adhosīsaṁ viheṭhayam ~,
Ap (I) 41,24 (Ap-a 280,20); dhammavaraṁ santipa-
dam anuttaraṁ ~, Ap 41,28 (Ap-a 280,30); tuvaraṁ
~, Ap 222,8 (Ap-a 468,1); ~ gamiyam mama, Ap (II)
601,16; iṇaṁ ~, Sn 120 a (Ct. Pj II 179,13); paresam
~, Sn 247 b (Pj II 289,19: paresaṁ santakaṁ ~,
mentions also the reading pare samādāya = pare satte
samādiyitvā, ib. 289,23); vattaṁ ~, Nidd I 92,30;
sikkhaṁ ~, Nidd I 478,10; rasam ~, Dhp 49 c;
varam ~, Dhp 268 d; Maccu ~ gacchati, Dhp 47 d,
287 d; theraṁ yaṭṭhikoṭiyā ~, Dhp-a I 15,11; ~
tvaṁ (v. l. taṁ) gaccha, Ja III 349,22*; tuṇḍen'
(ceṭo) ~ gaccheyya, ib. 478,4,6*, IV 278,10*; ~ balā
gaccheyya, IV 24,2*; gacch' evâdāya brāhmaṇa, VI
175,20*; te pi ~ gaccheyyuṁ, ib. 439,24,26*. — —
2. very often used almost like an adverb or a prep,
(with acc), in the sense of "together with"; e. g. nayam
~ (methodically), Sadd 24,10; dussayugasatāni ~,
D II 159,18; kaṭṭhaṁ vā kaṭhalaṁ vā ~, M I 128,23;
pattacīvaraṁ ~, MH 52,27; Sn 13,4 (Ct. pattaṁ
hatthehi cīvaraṁ kāyena ādiyitvā, Pj II 139,8 =
Sp 177,15); Dhp-a I 56,19; 59,3; bhikkhū ~, Dhp-a I
60,22; dhanuṁ ~, ib. III 31,9; yakkhaṁ ~, ib. 76,25;
taṁ ~, ib. 115,4; 124,15; Ja IV 237,14; piṇḍapātaṁ
~, Dhp-a I 13,5; padīpaṁ ~, Mil 47,17; ~ maṁ, Bv
XXV 14 a (Bv-a 267,17); tañ ca ~ gacchati, Abhidh-
av 87,27*; further examples, see PTC 314 sq. — — 3.
v. l. for ādhāya, q. v.; ~ aggiṁ mama dehi vittaṁ,
Ja VI 211,23* (Ct. 215,10'); dantehi dantam ~, Spk I
36,13 (so Ee, but texts and manuscripts spell ādhāya);
— — neg. abs. an-ādāya, Sn 452 c; Spk I 274,28. Cf.
also samādāya and upādāya.
Rem. ādāya used idiomatically a) with prec.
abs. (:Tam. -koṇṭu); Ja I 112,19 ettakaṁ yācitvā ~,
having asked for this much only; V 379,21 naṁ āliṅ-
gitvā ~; Dhp-a I 206,21 paccuggamanaṁ katvā ~
(:Tam. ceytu-koṇṭu); b) ~ gacchati, to take away,
to take with oneself
(-.Tarn, koṇṭu-pō); c) ~ āgac-
chati, to bring (:Tam. koṇṭu-varu); d) ~ gacchati
with prec. abs. (:Tam. koṇṭu-pō with abs.). K. de
Vreese.