Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ātuma(n)

, usually attan, shortened tuma (q. v.),
m.
[ved. ātman], the own being; self, own; cf. Kacc-v
189, 629 (Senart: 1'âme); Kacc-vaṇṇ 182,24; Rūp
113, 636; Mogg II 200—202; Pds 92; Sadd 153,9;
159,3-5 (declination of ā°); 860,23; nom. sg. ~ā vuccati
attā, Nidd I 69,12 = 296,25; ~o vuccati attabhāvo,
Mp II 361,6; ~āno vuccati attā, Nidd I 351,15; acc.
sg.
yo ~ānaṁ sayam eva pāvā, Sn 782 d (quoted in
Sadd 322,33; commented in Pj II 521,9 = attānaṁ;
cf. also Nidd I 69,12 and Nidd-a I 199,18); ten' ~ānaṁ
kusalo ti câha, Sn 888 b (Nidd I 296,25 ff.); n' ~ānaṁ
vikappayaṁ tiṭṭhe, Sn 918 d (Nidd I 351,15); ~aṁ,
Sadd 159,3; loc. sg. ~e itthibhūtāya dīgharattāya
mārisa, Pv 370 (= attani, Pv-a 165,22); instr, sg.
~ena and pl. ~ ehi, ~ebhi, as well as voc. sg. ~a and
nom. pl.
~ā, ~āno, see Sadd 159,4-5; nom. acc. pl. ~āno,
Kacc-v 190; — ifc. v. appâ°, chinnâ° (Pv 730, Pv-a
259,29). — — °-pāda, m., his own foot; Pds 198,2.
Cf. Franke, Pāli und Sanskrit 60,2; 77, n. 4; Geiger
§ 92, n. 1. ātuman