Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


4

ā

, ts found internally in cpd.s, denoting: 1. op-
posites; add to examples under
3a-4 kāraṇākārana,
Ja VI 333,24; Dhp-a III 139,2; kiccākicca,' Sn 715;
guṇāguṇa, Ja III 246,19-20; ṭhānāṭhāna, Ap 40,19;
Ap-a 278,13; dhammādhammaṁ, Mil 227,23; maṅga-
lāmaṅgala, Mp III 331,9; maggāmagga, Sn 627; D I
235,15; Vism 606 foll. (qq.v.); yuttāyutta, Ja VI
333,24. — 2. small and large (as understood at the time
of the
ṭīkā); vajjāvajja, Sp 47,26 (= khuddakaṁ
mahantañ ca vajjaṁ, Sp-ṭ 124,15). — 3. gradually
smaller;
khaṇḍākhaṇḍa, Ps IV 186,16; °ika, Ja VI
105,15'; chiddāchiddaṁ khaṇḍākhaṇḍikaṁ katvā,
Dhp-a III 151,21. — 4. repetition, continuity, heap,
etc.;
gaṇḍāgaṇḍa-, Dhp-a III 297,14; cirāciraṁ, Ja V
233,22; jālājālā, puñjāpuñjā, Ps V 61,21 v. l.; ṭhānā-
ṭhāna-, Mil 1,6; bhavābhava, Sp 1,9*; varāvaraṁ,
Ja VI 289,26* (= varato varaṁ, ct.); hurāhuraṁ,
Dhp 334 (= bhave bhave, Dhp-a IV 44,3). (Rem. a.
The
ā in composition here is evidently an abl. ending
(sa. -at), cf. bhavā bhavaṁ gacchati at Sp 1. — Rem.
b. This repetition is found in verb-forms also; gaḷāgaḷaṁ,
Ja V 453,25*; calācala, Ja V 445,15*.) — 5. other
meanings; Lexx. carācara, Abh 711; Grr. kesakes[ī/i],
Sadd 763,5 ≠ Mogg-p 143,23 = Mogg-v III 22; 74;
daṇḍādaṇḍ[ī/i], Sadd 763,6; mutthāmutth[ī/i], Mogg-v III
22; 74; Mogg-p 185,15 (qq. v.).