Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-hetu-ka

, mfn. [ts.], (a) without cause; a-kāra-
ṇaṁ (q. v.) ~aṁ, Mil 145,23; independent of causality
(or "what has not concomitant causes", Dhs-Trsl.); used
of
dhamma: sa-hetukā uppajjanti pāpakā akusalā
dhammā no, ~ā, AN I 82,25 (see Mp II 154,4); sahe-
tukaṁ dhammaṁ paṭicca ~o dhammo uppajjati
hetu-paccayā, Dukap 24,9 foll.; ~e adhipati-pac-
cayo n'atthi, Tikap-a 259,28; ~ā dhammā, Dhs p.
2,25-31 (As 47,3-24); 1074 (As 368,4-9); 1427; dham-
mā na hetū ~ā, ib. 1435; Yam I 3,19; used of
rūpa: rūpam na hetu ~aṁ hetu-vippayuttaṁ, Dhs
584 (As 301,5), quoted Vism 450,19 (454,33—455,29);
used of citta: ~e cittuppāde ṭhapetvā, Dhs 1424—
1434; opp. sahetuka: Abhidk-av 12,22; Rūpārūp
154,20; duvidhaṁ . . . bhave cittaṁ ahetuka-sahe-
tuto, . . . aṭṭhārasa ~ā, Abhidh-av 32,6*-8* (see ib.
27*—33,4*: ahetuṁ ... ekahetuṁ ... tihetukaṁ);
Nāmar-s 4,32 (5,22); see Abhidh-s 2,13 foll.; used of
paṭisandhi (opp. du-hetuka, etc.): paṭisandhi-saññā
ti-hetukā du-hetukā ~ā, Sv (II) 509,17 = Mp ad AN
IV 39,17; used of sattas: gabbhaseyyakānaṁ sattā-
naṁ ~ānaṁ, Vibh 417,(7(-)34); Asaññasattā devā
~ā an-āhārā a-phassakā . . . a-cittakā pātubhavanti,
Vibh 419,28 (quoted Pj I 77,16); of yonis: ahetuka-
tiracchānayoniyaṁ, Dhp-a III 212,22 (= ahē-piḷisan
æti tirisan-yonhi, gp); Mp III 24,18; — (b) = ahetu-
vādi(n); ~â ye na vadanti kammaṁ, Ja IV 339,12*
( = 'visuddhiyā vā saṁkilesassa vā [cf. DN I 53,25-28]
hetubhūta-kammaṁ n'atthi' ti evaṁ-vādā, Ct.);
— °-appaccaya-laddhika, mfn. = ahetu-vadi(n),
Mp II 273,31; — °-appaccaya-vādi(n), mfn., id.; Mp
II 273,26 foll.; — °-kiriy[ā/a]-citta, n., pure conscious-
ness without
hetus, and effecting no karma; ~aṁ
tividhaṁ, Abhidh-av 12,(22),33—13,20; tīṇi ~āni,
Abhidh-s 2,13 (mhṭ [Se] 79,18—80,11; "three classes of
consciousness without
hetus and inoperative", thus =
a-hetuka + a-kiriya°?); Nāmar-s 6,1-5; Rūpārūp
156,7-20; khīṇâsavā catuhi sahetuka-kiriya-cittehi,
ekena ~enā ti pañcahi cittehi hasanti, Ps III 279,15
= Mp III 305,9 (cf. Abhidh-av 13,21-30*); — °-ku-
salavipāka-citta
, n., pure consciousness without he-
tus and with (good) moral maturing influence (good
resultants
); Nāmar-s 5,7; — °-citta, n., pure con-
sciousness without
hetus, aṭṭhārasa ~āni, Abhidh-s
2,(1-)16*; 11,26; Nāmar-s (6,30) 8,37-38; Ps III 279,19
— Mp III 305,12; — °-'ṭṭhaka, n., the 8 ahetuka-
cittas; Abhidh-av 52,36*—53,3* (Rūpārūp 154,6?);
— °-diṭṭhi, f., the theory of an ahetu-vadi(n); Ps
III 121,22 (cf. Sv I 166,20); Ud-a 352,4; — °-paṭi-
sandhi
, f., conception without hetus; ~iyaṁ nibbatto
(scil. as a hatthināga), Mp I 329,7; II 299,18; Dhp-a
III 235,3; gp ad Dhp-a III 212,22; — °-yoni, f.,
= prec; Dhp-a III 231,11; — °-vāda, m. = ahe-
tuka-diṭṭhi, Ud-a 345,8; — °-vādi(n), mfn. = ahetu-
vādi(n); Ja V 228,22; 237,7; — °-vipākacitta, n.,
pure consciousness without
hetus and with moral ma-
turing influence;
Rūpārūp 154,6.