Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


aha-(d)dhi

, interj, [aha (cf. ahahā) + dh[ī/i], sa.
dhik; cf. sa. hā dhik with prākr. ha-ddhī, Pischel § 71,
as for -ddh- see abbhuṁ:abhuṁ and Sadd 889 note 8],
flight pooh!; ahadhī ti mahā-viravaṁ viravitvā, Dhp-a
I 179,2 (Ee harhdbī ti, Be ahaṁdhī ti; gp: ahadhi,
'aha' yanu viṣādârthahi, 'dhi' yanu nindârthahi);
ahadhi deva, sappo, Dhp-a I 216,1 (E* haṁdi, C&
āhaiuḷi ɔ: ahaddhi, gp ≠ prec); ahaddhi (so Cks)
ayaṁ pisācī ti jigucchitvā, Ja V 442,18. aha-ddhi