Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-ssaddha

, mfn. [3a + saddhā, sa. çraddhā; or
3a + saddha, Kacc-v 372, Sadd 794,1, mfn., sa. çrād-
dha], unbelieving; ~ā a-ppasannā (q. v.), Vin I 74,15,
etc.; ~o akataññū (q. v.) ca, Dhp 97 (Dhp-a II 187,19;
a 'virodhâbhāsa' JPTS 1908 p. 137,11), quoted Ja III
78,17*, Nidd I 237,3*; ~o ca . . . a-cchandiko ca dup-
pañño ca, AN III 436,3 (opp. saddho chandiko pañ-
ñavā, ib. 12); do. (pl ), Pp 13,9 (quoted Sv (II) 469,30,
quoted and commented upon, Vism 177,11-19) ≠ Vibh
341,39 (Vibh-a 461,25); ~ā dus-sïlā appa-ssutā mac-
charino dn-ppaññā, Dhs 1326 = Pp 20,18 (As 394,1:
n'atthi etāsaṁ(!) saddhă ti ~ā), see AN V 152,22
foll.; bālo ~o dussīlo appa-ssuto, a-vivitto ... a-khīṇâ-
savo samāno, Dhp-a II 77,2; ~o . . . dussīlo, kotū-
hala-maṅgaliko, AN III 206,8; ~o maccharī kadariyo
paribhāsako, AN IV 79,13 ≠vacasā paribhāsati aññe ḷ
~o kadariyo avadaññū ḷ macchari, Sn 663; ~o ahi-
rīko anottāpī (q. v.) appa-ssuto, kusīto muṭṭha-ssati
du-ppañño, MN III 21,19 (see SN II 159,5-11 and AN
V 329,5-8) ≠ AN III 3,10,29; V 125,2; Vin I 63,21;
66,34; — ye te puggalā ~ā jīvikatthă na saddhā
agārasmā anagāriyaṁ pabbajitā, saṭhā . . . kusītā
hīna-viriyā mutthassatino . . . du-ppaññā ela-mūgā,
MN I 32,7-14 (Ps) = AN III 198,26—199,7; V 158,26
—161,4; — °-bhāva, m. abstr.: a-ssaddhâdibhāvaṁ
. . . āgamma, Ud-a 183,19; — °-bhoji(n), mfn. (from
Mahābhāṣya I 101,16: a-çrāddha-bhojin), abstaining
from food during the
çrāddha ceremony; Sadd 744,17.