Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


5

Asoka

, m., Nprr. (ifc. v. Kāḷâsoka [No. 7
below
], Caṇḍâsoka [No. 8, Mhv V 189*, Divy 382,1*],
Dhammâsoka [do. do. do.]; cf. Vīta-soka [Th-a Ce
295,22 ad Th 169—70; = Vigata-çoka, Divy 370,12]).
— (1) aggasāvaka of Anomadassi Buddha, Bv VIII
22, Ee (w. r.) for 2Anoma (2); — (2) aggasāvaka of
Melteyya Buddha; Anāg 97, cf. Mhv XXXII 81,
Thūp 104,4-5; — (3) upaṭṭhāka of Vipassi Buddha;
DN II 6,15; 11,31, 51,9; Bv XX 28 (Ja I 41,16); Ap
190,19 — Th-a Ce 442,16* (and ib. 440,5); — (4) a
brāhmaṇa (time of Kassapa Buddha); Mhv XXVII
11 (Mhv-ṭ); —(5) the third king of the Kaḷâra-Janaka
dynasty; Dīp III 37; Mhv-ṭ 129,28; — (6 a-b) a bhik-
khu and an upāsaka (time of Gotama Buddha); SN V
358,3-8; —- (7) Kāḷâsoka (Mhv-Trsl. p. XLII—VI),
son of
Susunāga, father of the ten brother-kings [Bhadda-
sena, etc., Mhbv 98,6, Sp-ṭ ad Sp I 73,3], patronizer
of the
Vajji sectarians; Dīp V 25; Sp I 33,20—73,3;
Kv-a 2,12 (mṭ ad Kv-a 2,18); Mhv IV 7—V 14; Mhbv
96,6—98,6; chronology: Dīp IV 44—46, Sp I 72,17,
73,3; Mhv IV 7—8; — (8) Gaṇḍâsoka, later Dham-
mâsoka, Mhv V 189 (Asoko dhammarājā, Sp I 46,11)
≠ Dīp (VII 59) XV 6,9; Asoka-dhamma (q.v.);
Asoka-savhaya (q.v.); Piyadassana, Dīp VI 1—2,
XV 88, XVI 5; Piyadassi(n), ib. VI 14,24; Piyadāso
kumāro, Sv (II) 612,28—613,13; inscrr. Priyadasilājā
Māgadhe, devānaṁ-piye Piyadasi lājā, devānaṁ-
piyasa Asokasa (see Corpus Inscr. Ind. I p. XXVIII
foll.), the Maurya (Moriya-, Pv 650, Dīp VI 19, Mhv-ṭ
180,16-30) emperor (Dīp VI 23 ≠ dīpa-cakkavatti(n)ḷ
Sp (II) 309,4), son of Bindusāra and Dhammā (Mhv-ṭ
189,25, Mhbv 98,19), patronizer of the Theravāda
(3rd Council), father of Mahinda (Asok'-atraja, dīpa-
jotaka); chronology: DīpVII ≠ 19—21, 24; VII
27—32; XI 13—14; XII 42—44; Sp I 41,23-26;
52,10; 72,21—73,11; Mhv V 21—22; XX 1—6; —
prehistory: Pj I 171,20 (cf. Pāṁçupradānâvadāna,
Divy 348—382), Mhv V 49—61, Ras (I) ch. 38; birth
and childhood:
Mhv-ṭ 189,25—193,13; accession, abhi-
seka, iddhi: Dīp VI 1—30, Sp I 41,21—46,11, Mhv
V 19—40, Mhbv 98,19—101,4; relations with the
Saṁgha, 3rd Council: Dīp VI 31—VII 59, Sp I 46,12
—63,18, Mhv V 41—282, Mhbv 101,5—111,7, Kv-a
5,13—7,10; missionaries, to the NW, etc.: Dīp VIII
1—13, Sp I 63,20—69,15, Mhv XII 1—55, Mhbv
113,6—115,29, to Ceylon: Dīp XI 40—XV 73, Sp I
69,16—90,13, Mhv XIII 1—XVII 45, Mhbv 115,30
131,24,sends the Bodhi to Ceylon: DīpXV 74—XVI 41,
Sp I 90,14—102,3, MhvXVII 46—XX 1, Mhbv 144,13
—162,19; relation with foreign kings: Devānaṁ-piya
Tissa, Dīp XI 24 foll., Sp I 75,6, Mhv XI 18 and
Piṅgala(ka), Pv-a 244,14 foll. (otherwise no reference
like those in the 2d and 13th Rock Edict
); discovers
the relics of the
Buddha: Sv (II) 612,26—615,12
(Divy 380,18, etc.) = Thūp 35,11—36,2, 40,18
41,36; provokes the satyakriyā of Bindumatī, Mil
121,24—122,30; — see also Sv (II) 453,12 foll. (Asan-
dhimittā and the karavīka bird) = Ps III 383,9 foll.
≠Vism ll 2,8; Ps II 139,27; Vism 201,9; Sv(III)
1056,6; Ras (I) ch. 13, ch. 34.