Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-sesa

, mfn. [sa. a-çeṣa], without remainder,
entire;
Abh 702; (mostly proleptically: 'so that
nothing remains'
): yo rāgam (taṇham, mānaṁ)
udabbadhi ~aṁ, Sn 2—4 (= sânusayaṁ, Pj); māna-
pathañ ca jahassu ~aṁ, SN I 187,23* (= nisse-
saṁ, Spk); mānañ ca pahāya ~aṁ, ib. 188,3*; yo
'pānudi rāga-pathaṁ ~aṁ, Sn 476; yattha ca sab-
baso dukkhaṁ ~am uparujjhati, Sn 724, 726; yattha
nāmañ ca rūpañ ca ~am uparujjhati, Sn 1037 (= sab-
bena sabbaṁ . . . ~aṁ nissesaṁ, Nidd II 235,6-7) ≠
DN I 223,10*,16* (cf. ib. 215,24—223,4: mahābhūtā
a-parisesā nirujjhanti); atari jāti-maraṇaṁ ~aṁ, Sn
355 ≠ 351 (atari replaced by pahīna, nom. sg. n., metr.);
adv. ~am ete pajahāsi Buddho, Ud 37,26* (= an-
avasesaṁ, Ud-a); Pj II 505,11; ~ato, Spk II 264,18;
pl. arī ~ā, Sv (II) 622,2* = Ps IV 221,11*, quoted
Mhbv 72,2*; in cpd.s: ~a-ariya-vīthito, Mil 140,12;
~a-kāma-varena (by granting all wishes) tappayati, Mil
227,12; —thus esp. inverse for an-upādi-sesa, aparisesa,
an-avasesa; — °-nirodḥa, m., complete suppression,
Ud-a 49,25 ; Ps II 308,28 ; — °-nissesa, mfn. (cf. Nidd
II 235,6-7 above); abl. dukkhā pamuccati ~ă, Pj II
213,30; — °-vacana, n., an exhaustive statement (in
casu: an exact number
); ~aṁ, nissesa-vacanaṁ nip-
pariyāya-vacanaṁ, Mil 113,11; do. + a-rahassa-vaca-
naṁ (concealing no more item), Mil 123,13; — °-virāga-
nirodha
, m., radical suppression by way of dis-
affection;
avijjāya tv eva ~ā saṁkhāra-nirodho, MN
I 263,8 (= virāga-saṁkhātena maggena asesa-ni-
rodhā [the addition in Be means an-upādā-nir°], Ps, see
Vism 507,16 foll.) = AN I 177,17; SN II 4,17; 12,30;
V 226,5; Sn p. 141,9 (= asesaṁ virāgena nirodhā,
asesa-virāga-saṁkhātā nirodhā,Pj II 505,11);p. 146,6;
Vin I 1,17 (Sp = Psabove);—idaṁ... dukkhanirodhaṁ
ariya-saccaṁ yo tassā yeva taṇhāya ~o, cāgo paṭi-
nissaggo, mutti anālayo, Vin I 10,35 = SN V 421,30;
426,17 = Vibh 103,9 ≠ MN I 299,25 (Vibh-a 112,19
—113,19 ≠ Vism 506,26—507,26).