Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


asītika

, [cf. sa. açītika], asītiya (once), or āsī-
tika
(Mogg-v, Rūp, below), (1) octogenary; ~o me
vayo vattati, DN II 100,13 (Ee ăs°; āsītiko ti asīti-
samvacchariko, Sv; quoted as āsītiko vayo, Mogg-v
IV'42) = SN V 153,27 (Spk = Sv); Bhagavā pi ~o,
aham pi ~o, MN II 124,18 (ās°; one ms. as°); ~o vā
năvutiko vā vassa-satiko vā jātiyā, MN I 82,27 foll.
(Ee as°, v. l. ās°) = AN I 68,3 ≠ II 22,19; itthiṁ vā
purisam vā ~aṁ, etc., MN III 180,13 — AN I 138,24
(āsītiko ti asīti-vassa-vayo, Mp) ≠ MN I 88,15;
nāriṁ ḷ ~aṁ nāvutikam va jaccā, Ja III 395,6*
(= asīti-saṁvaccharaṁ, Ct.); — (2) worth eighty
(gold-coins, or the like): asītiyā navutiyā [metr. nāv°]
ca gāthā ḷ satârahā . . . | sahassiyo [but Rūp Ce 151,22:
sāhassikam] nāma kut' atthi gāthā, Ja V 485,11*
(quoted as āsītikā gāthā, Rūp ib.); — (3) f., *ăsītikā,
a certain creeper, only in the following cpd.s: