Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-saññi(n)

, mfn., i. q. asañña 2; na sañña-saññī
... no pi ~ī na vibhūta-saññī, evam-sametassa
vibhoti rūpaṁ, Sn 874 (Nidd: ~ino vuccanti nirodha-
samāpannā ye ca asañña-sattā; Nidd-a); saññī-m-
eva . . . no ~ī, AN IV 427,10-12; DN III 111,11; ye
keci pāṇa-bhūt' atthi saññino vā~ino, Ap 92,5 ≠4,13;
ye saññino [ - ˇ ˇ ] te pi duggatā ḷ ye pi ~ino [ ˇ - ˇ ˇ ]
te pi duggatā, Ja I 473,12* (see asañña-bhava); yas-
miṁ samaye [scil. saññā pl.] nirujjhanti, ~ī tasmiṁ
samaye hoti, DN I 180,5; yo hi kiñci na jānāti, taṁ
~ī eso ti vadanti, PsIV 20,18; ~ino a-ppaṭisaṁ-
vedino, DN III 263,18; a-r[ū/u]pī a-vedano ~ī a-saṁ-
khāro a-viññāṇo, SN III 112,2; saññī bhavissan ti
~ī bhavissan ti maññitam etaṁ (etc.), SN IV 202,24
203,24, quoted Nidd I 138,1; — (saññī . . .) arogo
paraṁ maraṇā ~ī, DN I 32,10-14 (cf. 32,5); III 140,2;
MN II 228,16; sattā ... saññino vā ~ino vā neva-
saññi-nâsaññino vā, AN II 34,14 = It 87,18; Nidd I
97,15; pl. = asañña-sattā (cf. Nidd I 280,3): ~īnaṁ
cakkhu-sota-vatthu-saddāni pi na labbhanti, Rūpâr
150,29; — °-gabbha, m., an unconscious but reproduc-
tive being
(in the system of Gosāla); satta saññi-gabbhā
(ɔ: animals) satta ~ā (ɔ: plants), DN I 54,8 (Sv I
163,25); — °-bhava, m., the sphere of unconscious
existence;
Ājīvikānaṁ an ant }-man as o [see Add. to this
article
] ti evaṁ parikappito ~o, Ps II 9,34—10,1,
quoted Ss 121,24; — °-vāda, (1) mfn., i. q. uddham-
āghatanā-asaññi-vāda (asserting unconscious (ex-
istence
) after death; DN I 32,4-5); Sp I 60,20; Mhbv
110,7; (2) m., the tenets of as° (1); Sv I 119,26. a-saññin