Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


avijjā-koṭṭhāsa

, m., the item (or heading) a°; loc.
~e, As 51,6 (= 'avijjā-bhāge'); — °-kosa, m. =
avijj'-aṇḍakosa; Mp ad AN IV 176,15 = Sp I 138,22
(Ee avijjaṇḍa-k°); — °-khandha, m. (cf. sa. skandha),
the (trunk or) aggregate of a°; acc. bhikkhu mahantaṁ
~aṁ padāleti, AN I 285,26 = II 171,31; instr. ~ena
āvuṭo (āvaṭo) . . . pariyonaddho, MN III 131,20; —
°-gata, mfn., being (engaged) in a°; m. ~o vata Bako
brahmā, MN I 326,24 (= avijjāya gato samannāgato,
aññāṇī andhabhūto, Ps; quoted Ja III 359,9) ≠ SN I
142,30 (Spk = Ps); ~o purisapuggalo, SN II 82,9
(≠ quoted Vism 532,3: avidvā +) ≠ AN III 414,21;
avidva ~o, MN I 311,8 foll. (opp. vidvā vijjāgato;
Ps); kittāvatā ~o hoti, SN III 162,25(—163,2) .. .
176,(19(-)27) ≠ SN V 429,15-19; ~o lokasannivāso an-
dhabhūto pariyonaddho . . ., Paṭis I 127,1.4 (quoted
Ud-a 142,24); ~o aññāṇī avibhāvī duppañño, Nidd
II 98,29; gen. ~assa aviddasuno, SN V 1,14 = AN V
214,11; f. ~ā pajā andhabhūtā pariyonaddhā, AN
II 132,10; loc. ~āya pajāya, etc., Vin III 3,38 (Sp I
138,20) = AN IV 176,15 (Mp); pl. ~ā sammūḷhā, AN
I 35,26 = SN V 467,4; — °-ggahaṇa, n., adopting
a°; instr. ~ena, Vism 577,24 (= avijjāya uppādanena
appahānena vā, attano sannihita-bhāva-karaṇenā
ti attho, mhṭ); — °-jāti-ka, mfn. synon, avijjā-
nidāna (q.v.); MN I 67,31 = 261,24 = SN II 12,26
(≠ Paṭis II 113,3); — °-jāla, n., the net of a°; Nidd
II 98,18 (not in Dhs 390!); — °-tama(s), n. = avijj'-
andhakāra; instr. ~asā, Ud-a 386,16; — °-dhātu, f.,
the 'element' a° (q. v.); atthi mano atthi dhammā (atthi)
~u, SN III 46,25 (Ee vijjā-dhātu; — javana-kkhaṇe
avijjā, Spk); mahatī kho esā dhātu yad-idaṁ ~u,
SN II 153,30 (see Spk II 138,15-28); Mn"iII 62,30 (Ps)
= Vibh 85,12 (sukha-dhātu +); 85,34—86,2; Vibh-a
73,27,34 (°ggahanena); Nett 97,19 (dukkha-dh° +);
— °-nidāna, mfn., caused by (originating from, etc.)
a°; pl. saṁkhārā ~ā, a°-samudayā a°-jātikā a°-
pabhavā, MN I 67,30 (see Ps II 18,8-17) = 261,23 =
SN II 12,25 (≠ Paṭis II 113,3); — °-nirodha, m.,
annihilation of
a°; ~o (Mss. abl. ~ā) bhikkhave āsava-
nirodho, AN III 414,25; abl. ~ā saṁkhāra-nirodho,
Ud 2,9 (≠ Vin I 1,17; Ud-a); Nidd I 94,18; ~ā rūpa-
nirodho, etc., Paṭis I 55,33 . . . 57,6 (quoted Vism 630,33
foll.); — °-n[ī/i]vuta, mfn., overshaded (deceived) by a°;
m. ~o loko andhakārena otthaṭo, Ap 87,16 — Th-a
Ce 329,30* (cf. Sn 1033 against metre avijjāya nïvuto
loko); ~o poso saddhammaṁ aparādhiko (q. v.), AN
IV 228,5*; m. pl. ~ā posā andhabhūtā acakkhukā,
AN II 72,6*; ~ā posā piyarūpâbhinandino, AN II
54,4* (= avijjāya nivāritā pihitā, Mp) = Vin II
296,13* (= avijjā-paṭicchannā, Sp); — °-nīvaraṇa,
mfn. = prec; gen. sg. ~assa bālassa taṇhāya sam-
payuttassa, SN II 23,35 (= avijjāya nivāritassa,
Spk); gen. pl. ~ānaṁ sattānaṁ taṇhā-saṁyojanānaṁ
tatra-tatrâbhinandanā, MN I 294,18; do. hīnāya dhā-
tuyā viññāṇaṁ patiṭṭhitaṁ, AN I 223,23 (= avijjāya
āvaritānaṁ, Mp); pubbā koṭi na paññāyati ~ānaṁ
sattānaṁ tanh° sandhāvataṁ saṁsarataṁ, SN II
178,9 . . . 184,27 (quoted Kv 29,20; Nidd II 273,30) ≠
III 149,26 . . . 151,4 ≠ V 226,3; — °-nīvarana, n.,
the covering or barring of
a°; Dhs (1152) 1162; 1486
(p. 250,31; 251,1); Kv 173,(5(-)24) (avijjā + ; cf. Dhs 390);
It 8,3-4; — °(â)nusaya, m., a° as a "residuum" (see
Abhidh-k-vy Trsl. V 2,16 foll.); ~o, Dhs 390 (avijjô-
gho + (q. v.); As 254,22); adukkha-m-asukhāya veda-
nāya ~o pahātabbo, SN IV 205,12 (rāgânusayo . . .
patighânusayo . . . +) ≠ MN I 303,22 (304,6), cf. SN
IV 208,(n-)29—209,(9-)28—(211,20—)212,31; MN III
285,13 foll.; mānânusayobhavarāgâ°~o, Nidd I 100,2;
Paṭis I 196,7; gen. mānâ° bhavarāgâ° ~assa pahānāya
maggo, Paṭis II 84,14; abl. do. ~ā vimutto, ib. 145,9;
do. ~ā vuṭṭhāti, Paṭis I 70,17 . . . 72,20; — gen. pl.
rāgânusayānaṁ paṭighâ° diṭṭhâ° vicikicchâ° mānâ°
bhavarāgâ° ~ānaṁ, MN I 110,3 = 113,23, cf. the seven
anusayas: DN III 254,3-5; 282,16-19; SN V 60,6-9;
I AN IV 9,7; Vibh 340,24-30; 383,1-4; Yam I 268,7
378,6; — (opp. avijjā-pariyuṭṭhānaṁ) Nett 79,12-15;
— °-paccayā, ind. (abl.), in consequence of a°;
~ā saṁkhārā, SN II 1,16 ... 4,15 (Vism 522,17
544,34*); SN II 26,4; Vin II,10; Ud 1,11 (Ud-a);
MN I 261,25; 262,31; Vibh 135,3 foll.; Mil 50,14;
Nidd I 94,5; Paṭis I 54,16; Nett 79,8; Abhidh-s 36,9
(Abhidh-s-ṭ (Se) 234,3-8); cf. avijjā paccayo, saṁkhārā
paccaya-samuppannā, Paṭis I 50,7 (quoted Vism 604,19
with w. rr.); — yaṁ kiñci dukkhaṁ sambhoti, sabbaṁ
~ā, Sn p. 141,21; ~ā vā sāmaṁ vā taṁ kāyasaṁ-
khāraṁ abhisaṁkharoti, SN II 40,5 (Spk II 58,6) =
AN II 158,4-5 (Mp III 144,21—145,8); — °-paṭal'-
uddhāri(n)
, mfn., removing the cataract 'a°'; n. ~i
(Ee ~ï) vijjā-nettosadhaṁ, Nāmar-p 1125 (cf. sam-
moha-timir'-uddhari, ib. 1327); — °-paṭicchanna,
mfn. = 'avijjā-nïvuta' Sp ad Vin II 296,13*; —
°-pada, n., the word (item ) a°, Spk II 11,11; —
°-pabhava, mfn., synon, avijjā-nidāna, q. v.;
°-pabheda, m., breaking through a°; AN II 166,10
167,3 (Mp III 155,10), cf. āḷi-ppabheda, ib. 166,18; —
°-pariyuṭṭhāna, n., a° as something overwhelming,
enveloping;
Dhs 390, etc. (avijjôgho, q. v. +; As
254,23); Nett 76,3; opp. avijjânusaya, Nett 79,13
(Nett-a ad Nett 76,3: magge pariyuṭṭhita-coro viya
addhike kusalacittaṁ vilumpatī ti '~aṁ'); — °-pa-
ḷigha
, m., the bara°; (see AN III 84,14; As 254,26 [read
mahāpaḷigha°]); Pj II 467,15 = Dhp-a IV 161,5; —
°-pahāna, n., abandoning a°; Nett 121,12-16; 123,23;
— °-pubbaṅgama, mfn. preceded (ushered in) by
a° (cf. It 34,7); °tta, n. abstr., It-a I 153,31; — °-ban-
dhana
, n., bondage in a°; abl. vippamokkho ~ā, MN
II 44,8-17; — °-bhava-taṇhā-maya-nābhi, mfn.,
having the
and the craving for its nave (in the saṁ-
sāra-cakka-simile); Vism 198,22; — °-bhāga, m. =
a°-koṭṭhāsa; As 51,6 (explaining next); —- °-bhāgi(n),
mfn., belonging to a°; m. pl. ~ino dhammā, Dhs (p. 7,6)
1297 (As 51,6-12); — °(â)bhāva, m., absence of a°;
loc. ~e bhāvato (scil. saṁkhārānaṁ), Vism 531,11 foll.
(cf. avijjā-bhāvato saṁkhāra-bhāvo, ib. 531,38); —
° (â)bhibhūta, mfn., overcome by a°; As 183,28; Vism
525,21; —- °-mukha, n.; instr. ~ena = 'avijjā-sīse-
na', q.v.; — °-mūlaka, mf(ikā)n., havingfor its
root; m. pl.
ye keci akusalā dhammā sabbe te ~ā,
SN II 263,6 [avijjāmūlakā omitted in C-mss]; Nidd II
232,6; f. pl. ~akā, It 34,14* (It-a:-ikā); loc. ~e naye,
Vibh-a 200,20—207,6 (Avijjāmūlakanayamātikā, cf.
ib. 200,5*); — °-yoga, m., a° as a conjunction or
association;
~o, Dhs 390, etc. (avijjôgho (q. v.) +);
Kv 173.4 (see a°-saṁyojana); kāma-yogo, bhava-
yogo, dïtthi-yogo ~o, AN II 10,(16),17-24(—12,19*-
22*); SN V 59,12; DN III 230,14; 276,23 (cf. Paṭis
I 129,26; Ja I 374,19'); — — °-yoga-visaṁyoga1
m., loosening (untying) of do.; AN II 11,18—12,12;
DN III 230,16; 276,27; — °-laṅgī, f. = avijjāpa-
ḷigha; Dhs 390, etc. (avijjôgho (q. v.) + ; As 254,23-27 :
'laṅgī' = mahā-paḷigha [see Ps II 131,30—132,1], or
from
laṅgati 'to limp'); — °-vagga, m., title of SN III
170—177; IV 30—35; V 1—12; — °-vinaya, m(fn).,
subduing
(of ) a°; loc. ~e dhamme desiyamāne, AN II
132,11 (Mp III 128,23); — °-virāga, m., emancipation
from
a°; abl., yato . . . bhikkhuno avijjā pahīnā hoti
vijjā uppannā, so ~ā vijjuppādā . . ., MN I 67,32 (=
avijjāya pahīnattā, Ps); 294,21; SN II 82,15 (quoted
Vism 532,6); III 47,3; AN II 196,24 (= avijjāya
khaya-virāgena, Mp); — rāga-virāgā ceto-vimutti,
~ā paññā-vimutti, AN I 61,13 (cf. Pj II 504,24); —
°-visa-dosa, m., a° as the (bad effect of) poison;
taṇhā sallaṁ vuttaṁ avijjā visa-doso . . ., taṁ me
taṇhā-sallaṁ pahīnaṁ, apanīto ~o, MN II 256,13 (see
Ps IV 55,15); — °-visa-dosa-litta (or °-saṁlitta,
°-sallitta), mfn., infected by that; ~o lokasannivāso,
Paṭis I 127,18 (Ee °-sallito, v. l. °saṁlitto), quoted Ud-a
142,27 (blunders in EeCe; Se avijjâdisannaddho, with
°sallitto in foot-note); — °-saṁyojana, n., the bond of
a°; Kv 173,5 (avijjôgho, f.p. +); AN IV 7,22 (anunaya-
saṁyojana+)≠ DN III 254,8; Dhs 1131; 1460(kā-
marāga-saṁyojanaṁ +); — °-samatikkama, m., the
overcoming of
a°; abl., rāga-dosa-vinayā ~ā, SN I
235,23* (Spk); — °-samugghāta, m., the demolition
of
a°; abl. ~ā, SN II 263,6 (Spk II 223,7) quoted Nidd
II 232,7 (w. r. °-tāya); — °-samudaya, m., the arising
of
a°; abl. ~ā saṁkhāra-samudayo, MN I 54,10; ~ā rū-
pa-samudayo, Paṭis I 55,21 (quoted Abhidh-av 120,17*,
Vism 630,27) ≠ 56,7 ≠ 56,32; — °-samudaya, mfn.,
arising from
a°; m. pl. saṁkhārā ~ā, MN I 67,30
(avijjā-nidānā+) = SN II 12,25; Paṭis II 113,3; —
°-samosaraṇa, mfn., meeting in a° (as the beams in
the
kūṭa); f. pl. ~ā (scil. akusalā dhammā), SN
II 263,6, quoted Nidd II 232,6; — °-sampayutta,
mfn., associated with a°; m., avijjā-paccayā saṁ-
khāro ~o, Vibh 140,20—141,9; m. pl. ~ā dhammā,
As 51,12; ~-phassato jātena, Spk II 269,29 (see
next
); Paṭis-a I 316,4 (= 'avijjā-sahagata'); —
°-samphassa-ja, mfn., born from a°-contact; instr.
~ena vedayitena phuṭṭhassa, SN III 46,26 (Spk II
269,29, see prec.) = 96,24 . . . 99,23; — °-sambhūta,
mfn., produced from a°; cakkhuṁ ~aṁ (etc.), Paṭis I
76,21 ... 77,29 ... 78,17; — °-sammatta, mfn.,
bewildered by
a°; Ps II 133,31; — °-sammūḷha,
mfn., infatuated by a°; °tta, n. abstr.; abl. ~ā,
Vism 541,27 (Ee °samūḷh°; = bhavâdīnava-paṭicchā-
dikāya avijjāya sammūṭhattā, mhṭ) — ° (â)sava, m.,
the "intoxicant"
a° (cf. an-āsava); kāmâsavo . . . bha-
vâsavo . . . ~o, MN I 7,29 (see Ps I 67,16—68,6) . . .
9,6; do. (tayo āsavā), DN III 216,9; MN I 55.ii;
SN IV 256,4; V 56,16; 189,29; Paṭis II 31,5-14; AN
III 414,11; It 49,8,22 (50,1*); Vibh 364,(13(-)23); do.
acc.
~aṁ paṭicca, MN III 108,25; do. abl. ~ā (with
cittaṁ vimuccati), DN I 84,9; MN I 23,23; 38,34;
184,1; 279,30- 280,6; 348,32; 413,12; 442,17; 522,27:
II 39,4; AN I 165,17; 196,35; II 211,19; III 93,16;
IV 179,5; Pp 61,5; — cattāro āsavā: kāmâ° bha-
vâ° diṭṭhâ° ~o, Dhs 1096; 1109 (see As 369,22
370,15); 1448; Paṭis I 94,20—96,18; 117,33—118,8;
Nidd II 105,2; (Nett 114,3); Abhidh-s 32,7 (Abhidh-s-ṭ
Se 216,8-9); do. abl. sg. ~ā(with cittaṁ vimuccati), Vin
III 5,32; DN II 81,12; 84,7; 91,12; 94,19; 98,16; 126,13;
— °-sahagata, mfn. = °-sampayutta; ~a-kilese
(loc), Paṭis I 99,3 (Paṭis-a I 316,4), quoted Vism 703,27
(mhṭ ≠ Paṭis-a); — °-sīsa, n.; instr. ~ena kathitā,
i. e. under the heading a°; Sv (II) 507,9-14 (= avijjā
(for ~aṁ?) uttamaṅgaṁ katvā, avijjā-mukhenā ti
attho, pt), cf. Vism 525,8 foll.; — °-sota(s), m.,n.,
as a stream; taṇhā-soto diṭṭhi-s° kilesa-s° ducca-
rita-s° ~o, Nidd II 286,18 (quoted Paṭis-a I 12,21 and
Sadd 492,17); — °-hetuka, mfn., caused by a°; avijjā-
paccayā saṁkhāro ~o, Vibh 139,20—140,9; — °-ûpa-
kkiliṭṭha
, mfn., obscured by a°; f., rāg[ū/u]pakkiliṭṭhaṁ
cittaṁ . . . ~ā paññā, AN I 61,12 (Mp II 120,21); —
°-ûpanisa, mfn., conditioned by a°; m. pl. ~ā saṁ-
khārā, SN II 31,26—32,11 (see Spk II 53,19-20; 54,28),
quoted Vism 526,1 (mhṭ); — °-ûpasama, m., the
ceasing of
a°; abl. ~ā, Vibh-a 150,23* = Vism 544,34*;
— °-ôgha, m., a° as a flood; cattāro oghā: kāmôgho
bhavô° ditthô° ~o, SN IV 257,25 (cf. Spk I 17,25
18,9); V 59,5; 136,22; 292,7; 309,13; DN III 230,12;
do. acc. ~aṁ, Nidd I 19,31; 57,2; 159,26; do. gen.
~assa, SN IV 175,13; — ~o avijjā-yogo avijjânusayo
avijjā-pariyutthānaṁ avijjā-laṅgī, Dhs 390 (As
254,21); 1061; 1100; 1162; Vibh 85,39 (362,29); Pp
21,23; Nidd I 413,26; II 98,17; Nett 76,2; ~o °-yogo
°-ânusayo °-pariyuṭṭhānaṁ °-saṁyojanaṁ °-nïvara-
ṇaṁ, Kv 173,4.