Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


o-r[ū/u]ḷha

, mfn. [pp. of or[ū/u]hati/orohati, qq. v. s. vv.;
cf. sa. avarūḍha; for the u/ū alternation, cf. samāruḷha],
descended; nāvâbhirūhanasamayo nāma nāvaṁ abhirūh-
issāmī ti bhuñjitabbaṁ, ārūḷhena bhuñjitabbaṁ, ~ena
(-ū-) bhuñjitabbaṁ, Vin IV 75,5; dassanûpacāraṁ vijah-
itvā ti kenaci antaritā vā ninnaṁ ~ā (-ū-) vā na dissati idha
ṭhatvā na sakkā daṭṭhun ti aññaṁ ṭhānaṁ gantvā passato
payoge payoge pācittiyan ti attho, Sp 858,21 (ad Vin IV
105,20); so duvidho heṭṭhā ~āhi (-ū-) vā upari ārūḷhāhi vā
mahatīhi jaṅghapiṇḍikāhi samannāgato, 1030,12 (ad Vin I
91,13 "parisadūsakaṁ"); — °-bhāva, m., the fact or
quality of having descended;
tasmā uggahitavatto 'pi yo
ārulhabhāvaṁ vā ~aṁ (-u-) vā na jānāti, tassa anāpatti,
Sp 890,1 (ad Vin IV 185,22). o-rūḷha