Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


edisa

, mfn. [sa. īdṛśa, BHS (mostly Mvu) edṛśa; pa.
also īdisa (q. v.; CPD II 324, ubi alia); erisa, īrisa (Gr.s);
prakr. Asokan inscr.
Shāhbāzgaṛhī Mānsehrā ediśa, Kālsī
heḍisa, Dhauli, etc., (h)edisa; literary prakr. erisa, elisa,
ī(d)isa; for e- for ī- in mi. pronominal stems, v.
Schwarzschild, JAs 244 (1956), pp. 270 foll.; cf. also sa.
eṣa, evam, etc., Asokan Dhauli SepE I (AA-BB)
hedisa(ṁ)m eva ... hemeva' (with emphatic h-, v. Sadd
889, n. 8); for -disa for mi. -risa, v. Berger, Zwei
Probleme,
42-44; Caillat, Mél. E. Lamotte, 35-40]; pron.
derivative (cpd.), such, such a one, (a) such as mentioned
before; such as this
(present); (b) answering (sometimes,
exclam., announcing
) kīdisa, or other interr.; (c) correlated
with
yathā, etc.; (d) ~ ... ~ ... (i) in an enumeration; (ii)
pointing to various, or conflicting, statements; (e) used
without any correlative, either
(i) in a matter of fact
statement, or, more often, with a slightly emphatic shade
of meaning
(exclam), (ii) in a pejorative context (so bad,
regrettable
); (iii) in a favourable context (so good,
eminent
); cf. etādisa; — frequent v.l. īdisa; cf. infra (b),
in the pair kīdisa ... ~ (Ja IV 280,20*; cf. 280,8*); or idaṁ
... ~aṁ (Ja III 411,11*; cf. III 414,16'); also with the f.
ending ~ī; ~aṁ ti īdisaṁ, ayam eva va patho, Bv-a 27,34
(~ Bv I 4c-d Ee 1882 BeCe so; ī- Ee 1974 Se); cf. 39,27
īdisa (= "~", Bv I 27), v. infra (e)(iii); sa. ~o, Vv 1000b
(Ee 1886 = Ee 1977 1267 (Vv-a 349,21) BeSe so; ī- Ce
Ee 1977 v.l.
); ~ī paññā, Ja II 346,11* ed. s (v. ll. ī- and
~ā); — f. ~ī, ~ā [also in BHS], Sadd 260,10 foll.; Rūp
574 ( Ce 239,18); ct.s and ed.s prob. consider ~ī as more
correct; cf. sa.
īdṛśī ?; etādisā ti ~ī, Vv-a 352,3 (ad Vv
1007; no v. l.); saññā va ~ī, As 208,6 (§ 446); — ~ā under
the influence of the dem. pron., and of the context
(?):
kasmā pan' esā ~ā, Spk I 38,24; ~ā paññā, Ja II 346,11*
(with v.l.; ed.s ~ī); vācaṁ (giraṁ) bhāsasi ~aṁ, Thī 316
(EeSe so; vdl. e[di]si; Be ~iṁ; ~an ti evarūpaṁ, Thī-a
233,25, v.l. evarūpi; ~in ti evarūpiṁ Ce); Nidd I 473,3 [v.
infra (b)]; — Gr.s explain formation as based on e(ta), cf.
the gloss: ~ = "etādisa"; thus as distinct from īdisa (q. v.),
which is allegedly from i(ma); but v. idaṁ ~aṁ, infra (a);
Kacc-v ad 644; Rūp 574; Sadd 865,31 (§ 1269); Mogg III
98 and Mogg-v ad loc.; Pay (Fsb.) II 273,12; — glossed
as
evarūpa: Vv-a 171,2 (ad Vv 413); Thī-a 233,25 (ad Thī
316); 260,3 (ad Thī 398); 212,30 (+ yathāvuttappakāra,
ad Thī 270); Ja V 348,1'; VI 24,28'; 187,17'; as gloss for
etādisa: Vv-a 352,3 (ad Vv 1007); in context with
evarūpa: evarūpāsu āpadāsu ~e bhaye, Ja VI 318,17' (ad
318,14* "etādisīyāsu"); — (a) ~o ahu ayaṁ samussayo,
Thī 270 (BeEeSe so; Ce ī-, but quoted as ~ in ct.
[166,24]); tassa kammassa kusalassa idaṁ me ~aṁ
phalaṁ, Ja III 411,11* (v.l. ī-); phalaṁ mam' ~aṁ,
413,26* (= idaṁ īdisaṁ, 414,16'); cf. also infra (e)(iii); —
(b) kīdiso vuccati alajji-puggalo ? ... ~o vuccati alajji-
puggalo, etc., Vin V 158,22-159,21 ("of what kind is ... ?
... this is the kind called ... ", [Horner]); kīdiso tuyhaṁ
parivāro ? - ~o mayhaṁ parivāro, Ja III 535,23*-27*;
kīdisā te migā ... kīdisā dhammikā migā ? - ... ~ā te migā,
... ~ā dhammikā migā, IV 420,27*-421,9* (etādisā tesaṁ
dhammikatā, 421,12'); kīdisaṁ te ina-dānaṁ ... ina-
mokkho te kīdiso ? - ~aṁ me ina-dānaṁ, ina-mokkho me
~o (CeEe Tr. so; ī- Ee v.l. BeSe), IV 280,20*; katamā
vacī-pārisuddhi ? ... ayaṁ vacī-pārisuddhi, ~āya vacī-
pārisuddhiyā samannāgato, Nidd I 473,3 (ad Sn 961);
katamo gocaro ? ... ~ena gocarena, 475,19 (v.l. ī-); vaṇṇa-
rūpaṁ na tav' ~aṁ pure ... kīdisī... sarīra-vedanā, Ja VI
262,23* (v.l. ~ī; v. also 262,27'); yesaṁ vo ~o dhammo
adhammo pana kīdiso, II 355,16* ("if this is 'law' in
jackal polity I wonder what their 'lawlessness' can
be
!", [Rouse]); tassâyaṁ ~ī paññā, kim eva itarā pajā
(ed. s so; vdl. īdisī and ~ā), 346,11*; ko nu kho tvaṁ
mārisa, ~o bhaṇḍu, Mil 11,2; — (c) ~o mā (BeEe so; ~o
te Ee v.l. Tr. Se; n' ~o te Ce) amittānaṁ ... hotu ...
yathā ... bhavissati, Ja VI 424,12* foll. (" let not even
your enemies have such ...as there shall be
... ",
[Rouse]); n' atth' ~o ... aññassa dānânubhāvo yathā
Vessantarassa, Mil 118,17; kīdiso hatthī ti ? - ~o ...
hatthī seyyathā pi kumbho ti, etc., Ud 68,30-69,8
(tādisaṁ yeva hatthiṁ saṁjānantā ... "~o ... hatthī...
ti vadiṁsu, Ud-a 342,23 foll.); ~o ācariyo bhaveyya
mādiso ca antevāsī, Mil 87,26; — (d) (i) vaṇṇo ~o, saddo
~o, etc., Mil 79,17 foll.; na jānanti "~o Buddho, ~aṁ
Buddha-balaṁ", Bv-a 25,10; — (ii) so bhagavā ~o ca ~o
cā ti, Vin I 195,11; ~o ca ~o ca so bhavaṁ Gotamo, tato
ca bhiyyo ti ("Gotama is like this and like that and even
more so",
[Horner]), M II 140,19 foll. (cf. Ps); ~o
dhammo , n' ~o dhammo, n' ~o dhammo, ~o dhammo ti
... , Ud 67,24 (aviparita-sabhāvo ~o evarūpo: yathā mayā
vuttaṁ, Ud-a 340,28 foll.) ≠ ~o hatthī ... , 69,8 foll.;
(e)(i) As 208,6 (v. supra); Spk I 38,24 (v. supra); Ps I
256,32; 256,15 (Tr. Ce so; Ee ī-); IV 52,25; 137,2; It-a II
38,24; with perh. disparaging connotation (?), v. infra:
yadā passasi ~aṁ, S I 205,6*; atthi puriso ~o, Ja II
207,10* (~o bahûpakāro ... dussana-puriso, 207,12');
mamaṁ disvāna ~aṁ vilūnaṁ, III 226,10* (evaṁ
dukkhapattaṁ, 226,13'); tena vaṇṇo te ~o, IV 71,17* (Ee
Tr. so; BeCeSe
tav' ~o); — (ii) ~aṁ bhattaṁ
bhuñj[am]āno so pāpena upalippati, Ja II 262,28* (ī- Se);
~aṁ bhuñjamānānaṁ, VI 24,26*; ~āni, V 460,17*; ~aṁ
kari ! ... ~ā ... papātā uddhaṭo mayā, 71,13*,16*; — (iii)
nâññaṁ passāmi ~aṁ, Ja V 347,5* = 351,26* (v. l. ī-); VI
187,15* (= III 226,10*; v. (i) supra); na kho naṁ jānāma
"sa ~o" ti, Vv 1000 (Ee 1886 Ee 1977 1267 BeSe Vv-a
349,17* and 349,21 so; ī- Ce Ee 1977 v. l.; "such a one");
āhaniya ~aṁ janaṁ, Thī 398; ~assa (viz. an incognito
paccekabuddha) madhuṁ adaṁ, Mhv V 56; Vv 413 (= Ee
1977 664; no v.l.); Thī 270 (opp. jajjaro; v. supra);
abbhutaṁ ... vācaṁ bhāsasi ~aṁ, Thī 316; giraṁ bhāsasi
~aṁ, 316 (v.l. ~i; v. supra); Ja VI 139,10*; ~aṁ madhu-
gaṇḍaṁ yo dassesi tassa ~iṁ saṁpattiṁ deti rājā, Mhv
XXII 48; ~ā paṇḍitā, Ja VI 355,11*; ~ehi parikkhitto,
449,18*; "aho acchariyaṁ loke ... na-m-~aṁ bhūta-
pubbaṁ accheraṁ", Bv I 27; Ap 26,29; 60,2; 391,10 (v. l.
ī-).