Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ūhadati

, pr.3 sg. [3ū (q. v.) + sa. hadati; in sa. with
prev.
upa in upahadana, Bṛhatsaṁhitā], to defecate
(upon); — hadati ~ati, hadano, Sadd 382,12 foll. (quot-
ing
Vin ~anti [see below] under √465 had of class I
bhūvādi; with present of class VIII curādi [√1477] men-
tioned
hadeti hadayati ohadeti [quoted from Cp II 5:4
(187), where Ee has ohaneti] ohadayati, 382,17, 540,26,
542,6, but not the ūhadeti of Geiger §§ 28, 139.2, which
may be based on
Dhp-a II 181,10 ~ayanti [Ee so, see
below
]); - amhākaṁ . . . santhatāni pañca pi cha pi
vassāni honti yesaṁ no dārakā ~anti pi ummihanti pi
undurehi pi khajjanti, Vin III 227,27 (qu. Sadd 385,12;
Sp 685,1 . . . santhatānaṁ upari vaccam pi passāvam pi
karontī ti vuttaṁ hoti); yattha kākā vā kulalā vā na
~anti, IV 40,2 (Sp 772,17,19); (of dārakā turned bhik-
khū) senāsanaṁ ~anti pi ummihanti pi, I 78,12; — Ee
1879-82 ūhananti of prec. passages prob. w. r. due to
confusion of
da and na in Burmese script, but might be
the more respectable word
("soil") chosen as replace-
ment, cf.
ūhanati; — nagaradvāre nikhātaṁ indakhīlaṁ
dārakâdayo omuttenti pi ~anti pi, Dhp-a II 181,10 (Ee
~ayanti, but v. l. and CeSeBe ~anti); yattha pānīyaṁ
pivāma tam eva ~āma pi omuttema pi, Ja II 355,10' (of
jackals; to expl.
ohadāmase, 355,7*); — ?: fut. (makka-
ṭo:) idāni kho taṁ ūhacc(h)aṁ, esā amhāka dhammatā,
Ja II 71,16* (correction of ūhacca, v. l. ūhaccaṁ, pro-
posed already by Tr., cf. Lüders, Alsdorf ref
3ū and
3ūhacca; taṁ ūhacca vaccan te sīse katvā pakkamissāmi,
71,19'); — pp. aggihuttañ ca ūhannaṁ (so read with Be
for
ūhanti), dve ca (for tena) bhinnā kamaṇḍalū, Ja II
73,13* (ūhannan ti iminā pāpakamakkaṭena ūhannaṁ,
73,14'; so read for ūhantī ti, ūhanti); — abs. ūhacca ?
for *ūhajja, see 3ūhacca; — see the next entries.