Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


2

āvuṇ

[ā/a]ti, āvun[ā/a]ti, pr. 3 sg. [= sa. āvayati;
formed from pp. 2āvuta q. w.? cf. Tr. Azotes 63 n. 19
= JPTS 1908 p. 114, Toev. 97; no form with °nā°
actually found], to string (upon), pierce, impale, fix
onto; 3 pl.
~anti, Ja III 35,3' appenti nimba-sūlasmin
ti......coraṁ nimba-sūle ~; Th-a II 151,14 tiriyaṁ
palighaṁ paṭṭhapetvā rukkha-sūci-saṁkhātaṁ (bolt,
pin
) paligha-sīse ~ ("insert"); 2 pl. ~atha, Ja VI
17,22' sūlasmiṁ appethā (read thus) ti ~ (Ee wrong
°netha); — pot. 3 sg. ~eyya, S V 441,20 sūlesu ~
(v. l. āvi°, see āvināti); part. m. ~anto, Ps III 78,13
sutaṁ sutaṁ muttaṁ ~ viya gaṇhāti ("grasps what
he hears as if threading a pearl"
); aor. 3 sg. āvuṇi,
Dhp-a II 174,8 bhikkhu-sangho suttaṁ vaṭṭesi, satthā
sūci-pāsake ~ ("inserted [the thread] in the eye of the
needle"
); 1 sg. ~niṁ, Ap 396,18* bījabījaṁ gahetvāna
latāya ~ ahaṁ; fut. 3 pl. ~issanti, Ja III 35,5' imaṁ
sūle ~; inf. āvunituṁ, S V 441,26 sukhumakā pāṇā
ye na sukarā sūlesu ~; abs. ~itvā, Ja III 35,10 nim-
bassa sūle (Ee wrong mule) ~; 52,14 = Cp-a 103,32
satta rohita-macche.....valliyā ~ ("having strung
.....on a creeper"); V 69,23'; Mp I 280,17 rukkha-
phalāni vākesu ~ ("threading . . . . on bark fibres");
Ps II 50,5 rajjuyā ~ katā vaṭṭanâvalī; Ja VI 346,12
addha-māsakaṁ vijjhitvā suttakena ~; 453,14' (ad
453,7* sūle katvā pacantu naṁ) sūlesu ~ pacantu;
Cp III 12,2* khattiyānaṁ ekasataṁ ~ karatale (Cp-a
251,14: .... khattiyānaṁ hattha-tale chiddaṁ katvā
rukkhe lamban'atthaṁ rajjuṁ paṭimuñcitvā); Spk I
96,3 (ad S I 40,11 taṇhāya uḍḍito loko) .... cak-
khuṁ hi taṇhā-rajjuyā ~ rūpa-nāgadante uḍḍ'taṁ
. . . .; pp. āvuta q. v.caus. fut. 1 sg. āvuṇāpessāmi,
Ja III 218,16' māretvā khaṇḍākhaṇḍaṁ chinditvā
sūle yeva ~.