Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āviñjana, āviñchana

(ka) (see āvijjhati), the
pulling, drawing to oneself;
Vin HI 121,20 ākadḍhanā
nāma ~ā; Vism 444,9 ff. ≠ Abhidh-av 67,2 ff.
cakkhu rūpesu ~na-rasaṁ......sotaṁ saddesu
~na-rasaṁ.....ghānaṁ gandhesu ~na-rasaṁ ....
jivhā rasesu ~na-rasā......kayo phoṭṭhabbesu
~na-raso (cf. S IV 199,14, above s. v. āviñjati): "the
eye's essential property is to attract
(its owner) towards
rūpas" cf. Vism-mhṭ Se III 26); Dhs-mṭ 147,8 evaṁ-
lakkhaṇaṁ cakkhu: rūpesu puggalassa vā viññāṇassa
~na-rasaṁ. — āviñjana, āviñchana(ka) frequently
short for
~-rajju, the "pulling cord" (passing through
the
āviñchana-chidda, the "pulling hole" [Vmv Be II
237,8 ≠ Sp-ṭ Be III 394,26 āviñchana-chiddan ti
yattha aṅguliṁ vā rajju-saṅkhalikâdiṁ vā pave-
setvā kavāṭaṁ ākaḍḍhantā dvāra-bāhaṁ phusā-
penti]) by which the inside bolt of a door can be moved
from outside, thus unlocking or locking the door
(expl.
aggaḷâviñchana-rajju pt ad Sv 612,32; Sp-ṭ III 394,27
kavāṭe yeva chiddaṁ katvā tattha pavesetvā yena
rajjukena kaḍḍhantā dvāraṁ phusāpenti, taṁ ~na-
rajjukaṁ); Vin II 120,18; 142,7; 148,15 (cf. Sp
1216,9); 153,34 anujānami .... ~na-chiddaṁ ~na-
rajjuṁ; Ja V 298,26 bahi hutvā dvāraṁ pidhāya
~na-rajjumhi olambantī aṭṭhāsi (locked the door from
outside and hung to the pulling cord
[thus preventing
the door being opened from inside
]); 299,5 khujjā
~na-rajjum gahetvā ṭhitā; Sv 612,32 — Thūp 35,18
rājā dvāraṁ pidhāya ~na-rajjuyaṁ (loc.) kuñcika-
muddikaṁ (Sv Ee wrong muddiyaṁ) bandhi; 614,20
= Thūp 41,17 = Ras I 96,12 rājā ~ne baddha- (Sv
Ee wrong bandha-) kuñcika-muddikaṁ gaṇhi (Saddh-
al 333,17 āviñjana inexactly transl. elipata "threshold");
Dhp-a II 143,13 (Sakko) sayaṁ gantvā ~na-rajju-
ṭṭhāne ārakkhaṁ gahetvā aṭṭhāsi ("went himself to
the place where hung the pulling cord and stood on
guard there"
); 146,4 ~nake ārakkhaṁ visajjesi;
146,13 ff. ~nake ārakkhaṁ gaṇhi; III 98,17 ~na-
ṭṭhāne ārakkhaṁ visajjesi; 99,7 ~ne (v. l. ~nake)
ārakkhaṁ gaṇhi [everywhere no "whirling rope" or
"world's axis" is spoken of but only the door-pulling
cord of a monastic cell
].