Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āvāsika

, m(fn)., (fr. āvāsa), 1. lived in, inhabited;
~o so gāmo udāhu no, Ja II 77,3; 2. living in, resi-
ding at home, in (regular or permanent) residence,
usually of a
bhikkhu (opp. āgantuka); m. a resident
(bhikkhu), staying at his (own) monastery and (or)
tending it; incumbent of a
vihāra; — m. sg. nom. Su-
dhammo Cittassa gahapatino ~o hoti, Vin II 15,30;
~o hotu mahāvihāre, Ja IV 310,13*( = āvāsajagganaka,
ct.) = Cp-a 206, 3*; ~o (ɔ: bhārahāro nave āvāse samu-
ṭṭhāpeti, purāṇe paṭijaggati), Mp II 352,30; Vin V 126,
22 (opp. āgantuko); ib. 201,22; I 133,1 foll.; ahu ~o may-
haṁ, Pv 761 (mayā katavihāre eko bhikkhu ~o nibad-
dhavasanako, Pv-a 267,16); pancah'angehi samannā-
gato ~o bhikkhu, Vin V 203,32 foll. (nikkhitto niraye);
pañcahi dhammehi samannāgato ~o bhikkhu abhā-
vanīyo hoti, A III 261,16, cf. āvāsika-vagga; tattha
hīne kāye eko ~o jāto, Sv 709,29 (ad D II 275,1-2);
Paṅkadhāyaṁ ~o hoti, A I 236,24; jātibhūmiyaṁ ~o
hoti ib. III 366,4; — dat. ~assa detha, Spk I 217,8;
pl. nom. ~ā, Sp 613,27 (ettha āvāso etesaṁ atthi);
so (scil. āvāso) yesaṁ āyatto navakammakaraṇa-
purāṇapaṭisaṅkharaṇādi-bhārahāratāya te ~ā, Sp
613,29 (ye pana kevalaṁ vihāre vasanti te nevāsikā);
āvāse ~ā bhikkhū (opp. āgantukā incoming bhikkhus),
Vin I 118,34; 128,35 foll.; 132,7 foll.; 164,30 foll.; II
170,5 foll.; 208,4; 210,11; III 65,2; Kīṭāgirismiṁ ~ā,
M I 473,21 (nibandhavāsino, Ps III 187,5), cf. Vin II
12,11; ~ā eva, Vmv (C) 308,18,19; ~ā therassa
caṅkamanaṭṭhānaṁ kalass'eva na sammajjimsu,
Dhp-a 20,2; ~ā bhikkhū antosīmaṁ okkamanti, Vin
I 132,8 foll.;acc vuḍdhatare ~e bhikkhū na
abhivādenti, Vin II 207,8,18; — gen. ~ānaṁ bhikkhū-
naṁ cātuddaso hoti, āgantukānaṁ pannaraso, ib.
I 132,18 foll.; ~ānaṁ bhikkhūnaṁ vattaṁ paññāpes-
sāmi, II 210,22 foll.; — °nimitta, n., sign ofliṅga,
n., token of; °âkāra, m., mark of; °uddesa, m., indi-
cation of
) resident bhikkhus; āgantukā bhikkhū
passanti āvāsikānaṁ bhikkhūnaṁ ~âkāraṁ ~liṅgaṁ
~nimittaṁ ~uddesaṁ, Vin I 133,8 foll., 22 foll. (su-
ṇanti).