Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


āropan

[ā/a] (°ṇ[ā/a]), fn., (the act or mode of) raising
up, establishing, elevating, lifting up; putting on,
placing or fixing in or on
(upon); f. yass' āyasmato
khamati itthannāmassa bhikkhuno mohassa ~ā, so
tuṇh' assa, Vin IV 145,17; n. (in cpds. ?) tassa parā-
jayaṁ °atthaṁ adhammaṁ dhammo ti ādīni dīpe-
tvā, Sp 1356,6; na kalisāsanaṁ °atthāya, ib. 219,2;
vīthim °atthaṁ vijjatī ti patodo viya, As 148,11-12;
split cpd. pubbakammasamāyutto sūlam ~aṁ labhi,
Cp 335; in a long cpd., see Mp II 233,14; — ifc. v. ag-
gaḷâ
° (Sp 1129,9), anuyogâ° (Spk II 81,19), anu-
lomâ
°, abhūtâ° (Ap-a 505,25), kucchi-anuvātâ° (Sp
1110 34), guṇâ° (abhūta-, Th-a II 36,2), cāpâ° (Mil
352,24), jiyâ° (Mhbv 19,25), jīvasūlâ° (Mil 197,14;
358,5), tilakkhaṇâ° (Vism 623,3; 653,6; Spk III
205,15; Th-a III 190,9), daṇḍâ° (Ja II 120,24'), duk-
khâ
° (Ja IV 226,26'), dosâ° (Sv 609,25; Spk II 280,13;
III 252,21; Mp IV 150 n. 12; Ud-a 325,22; Th-a II
153,16; Mil-ṭ 12,2; Moh 7,5; 216,33; 257,12; Sadd
542,20), niggahâ° (Mp III 292,23), paṭâ° (Sp 1111,1-2),
paṭilomâ° (Kv-a 10,2; Moh 260,4), pāpanâ° (do. Kv-a
10,11 foll.; 11,13-14; Moh 259,22 foll.), pāsādâ° (As
181,19), piṭṭhi-anuvātâ° (Sp 1110,33), moghasut-
takâ
° (Sp 1110,23), mohâ° (Sp 877,10), valli-° (Sp
764,12), vādâ° (Sv 319,28; Ps III 60,14; Spk III 100,8;
Ap-a 541,2), sayanâ° (As 181,23), sūlâ° (Mil 290,19;
Ap-a 563,15-16; Cp-a 217,21; 242,12; Vibh-a 490,17);
— — °-kāla, m., time of boarding; ekaṁ nāvaṁ
(eka-sakaṭaṁ) ~o viya, Spk III 48,16-17 ≠ Ud-a
413,25-26; — °-samattha, mfn., able or fit for strin-
ging, capable of stringing
(a bow); dhanuṁ °bāhu, Ja
V 273,2'; — °âraha, mfn., deserving a reproof; m.
upārambhaṁ dosaṁ ~o, Ps III 346,17 ad M II
113,32.