Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ārammaṇatā

, f. abstr. of ārammaṇa, the being
an object
(cf. ārammaṇa-bhāva); — ifc. v. akuppâ°,
ajjhattâ° (As 424,12), aparimāṇasattâ° (Th-a II
273,29), appamāṇâ° (Vism 112,13; As 192,26; 205,31;
209,19), asambhinnâ° (Yibh-a 404,4), itthâ° (Moh
7,23), ekâ° (Ps II 342,6), cakkhâ° (Paṭis I 58,10; Vism
641,16), jarāmaraṇâ° (Paṭis I 58,10; Vism 641,16),
jhānâ° (Kv-a 145,4), tad-° (Tikap 329,33; 331,24;
Tikap-a 271,5; 350,23-24; As 287,8; Kv-a 144,26; Pa-
ṭis-a 302,8), dukkhâ° (Vibh-a 141,19), navattabbâ°
(As 427,8; Vibh-a 129,26), nānâ° (Abhidh-av 110,9*;
125,27*; Moh 188,16), nibbānâ° (Paṭis II 140,11; 141,
6,23; 142,2,19; 143,36; 144,6,20,31; 145,4,15; Kv-a 64,5;
Ud-a 35,29; Moh 133,30), nirodhâ° (Vibh-a 141,21),
paccuppannâ° (Vism 432,33; Abhidh-av 110,10*),
parittâ° (As 192,25; 205,30; 209,19), bahiddhâ°
(Vibh-a 385,11; As 423,13; 424,25), bhinnâ° (Moh
89,14), maggâ° (Vibh-a 141,22), yaññâ° (Pj II 417,17),
rūpâ° (Paṭis I 57,30; Paṭis-a 258,15; Vism 641,4;
642,4), lokiyadhammâ° (As 416,27), viññāṇâ° (Pa-
ṭis I 58,9; Vism 641,15), vedanâ° (Paṭis' 158,8;
Paṭis-a 259,27; Vism 641,14), vossaggâ° (Paṭis II
96,20,32; 97,4; Paṭis-a 586,26; 587,2), saṅkhārâ°
(Paṭis I 58,9; Kv-a 64,6; Vism 641,15), saññâ°
(Paṭis I 58,8; Vism 641,15), santâ° (Vism 336,16;
Abhidh-av 103,5*), samānâ° (Nett-a 220,33), samu-
dayâ
° (Vibh-a 141,20), ° (Kv-a 117,11); — in a
longer cpd., see
As 412,20; Vism 277,1,8; Sp 414,25;
415,2; Moh 188,10.