Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ārati

, f. [ts.], leaving off, shrinking from, ab-
stinence;
Abh 160 d (syn. virati; dūrato viramanaṁ
~, Abh-sūci); Pay ad Mogg II 28; Sadd 413,19; nom.
pañcahi āpattikkhandhehi+ ~ virati paṭivirati . . .
setughāto, Vin V 91,20,29; 92,6 (ārakā etehi ramatī
ti ~, Sp 1314,30); catūhi pi vacīduccaritehi + ~
virati pativirati veramanī, M III 74,9,35; 75,25 (Ps
IV 133,23), quoted Ud-a 321,7 foll. ≠ Dhs § 299—301
(As 86,10; 218,31) ≠ Vibh 106,32,37; 107,4 = 237,
13,18,23, quoted Spk I 272,17; ~ viratī pāpā majja-
pānā ca saṁyamo, Sn 264 — Khp V 7 (Pj I 142,11
expl. ~ī ti āramaṇaṁ, and adds ayaṁ padavaṇṇanā,
atthavaṇṇanā pana evaṁ veditabbā: ~ nāma pāpe
ādīnavadassino manasā eva anabhirati; cf. trsl. Ñāṇa-
moli, p. 154 /i. 86); theyyā ca aticārā ca majjapānā
ca ~, Vv 715 = Ap 260,11; ~ samacariyā ca bāhusac-
caṁ kataññutā, Vv 716 (yathāvuttā ca pāpadham-
mato ~ paṭivirati kāyasamatâdisamacariyā ca, Vv-a
263,11-12); brahmacariyaṁ vuccati asaddhamma-
samāpattiyā ~ virati paṭivirati +, Nidd II 213,23
(~ī ti ārakā ramaṇaṁ, Nidd-a II 11,2); pāṇātipātā +
~ virati paṭivirati +, Vibh 285,10; 286,6 and so on,
quoted
Ps I 203,24; navahi āghātavatthūhi ~ virati
paṭivirati setughāto, Sp 1342,29; — °-ppayoga, m.,
(Gr.) use of abl. in words with the meaning of "ab-
stinence";
Rūp p. 108,8-10; Pay fol. gha v. 2 ad Mogg
II 28; Sadd 706,20-22; cf. Bālāv § 47, p. 73,6.