Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ājāniya

(with ājañña, q. v., as a prosodic variant
with or without a slight semantic distinction
), ājānīya
(-[ī/i]yya), ājāne(y)ya, m. or mfn. [from sa. ājāni; BHS
ājan(i)ya, ājān(i)ya, ājāneya; sa. ājāne(y)ya], as sb.
a thoroughbred
(about animals usually: a noble horse,
less frequently about a bull or an elephant; about per-
sons
ɔ: the son of a noble family, a noblemanap-
plied to
Buddha's "noble" diciples); as adj. thorough-
bred, blooded, noble, well-bred
(perhaps only the form
ājānīya; the text-recensions, however, do not permit a
clear distinction
); — about pure-bred horses (= assâ-
jānīya): Abh 369; ~iy' eko, ~iyā vātajavā, Ja VI
274,28*, 30* (alternating with ājañña m. c); ~iyā
vātajavā sindhavā sīghavāhanā, Ap 245,19; (yajitab-
baṁ) usabhehi ~iyehi, Ja VI 133,3* (ct. = maṅgalas-
sehi); ~īyā va (ca) jātiyā sindhavā sīghavāhanā
(-ino), Ja V 259,3* (ct. combines jātiyā with sindhavā)
— VI 579,32* = Ap 366,19 ≠ (acc. ~īye) Ja VI
503,6* ≠ (acc. dubious) Ja VI 47,27* (ct. here combines
ājānīyyā va jàtiyā) = Ap 355,21; ~īyā hasissiṁsu,
hasissanti, Ja VI 581,20*, 582,16*; setāni chattāni
~īyā ca vammitā, Ja V 322,14*; (yutte rathe) ~īye
c' alaṁkate, IV 404,26*; gaṇhāti ~īyassa vāladhiṁ,
VI 302,6*; kasâbhihato viya ~īyo, Ud-a 266,19;
~īyānam ajjhupekkhakasārathi viya, As 133,22 =
Vism 467,3; alternating ~īya and ~eyya, Ap 106,15, 19
~īyam adās' ahaṁ (Ap-a 380,24 = uttamajātisin-
dhavaṁ) . . . sapattabhāro bhagavā ~eyyo na kap-
pati (in direct speech, may suggest decorum, cf. ājañña-
vaḷavā); as adj. Vv-a 78,25 paramā vā aggā ~īyā . . .
hayā assā (ad Vv 137 . . . hayā), and prob. Dhp 322
varam assatară dantā ~īyā va sindhavā (quoted Nidd
I 243,23* and II 219,27); — about a bull (the cattle is
expressly mentioned) Ja I 194,25 ayam ~īyo sakkhis-
sati mayhaṁ sakaṭaṁ uttāretuṁ; about an elephant
in the
pi-pāṭha for akācinaṁ, Vv 689 (Vv-a 253,2
ājānīyan (? for ~iyan) ti pi pāḷi, ~īya-lakkhaṇūpe-
taṁ); perh. an elephant S I 6,25 sambuddho dvipadaṁ
seṭṭho ~īyo catuppadaṁ (Spk I 34,1 hatthi vā hotu
assâdisu vā aññataro); — the Buddha or his disciples
compared with thoroughbreds, thus:
~īyo vata bho
samaṇo Gotamo, S I 28,11 (nāga -)-); Bhagavā pi
yuge yutto sudanto ~īyo viya ettakaṁ passanto, Ps III
388,17; (yathā pi bhaddo ājañño . . .) ~iyaṁ maṁ
dhāretha, Th 174 (the ct. is ad Th 45); the 3—8
dhamma of a worthy bhikkhu answering 3—8 aṅga
of a king's assâjānīya (q. v.) in eight A suttas, see
Ajaniya(-sutta); hatthâ~īyo (~eyyo) + . . khīnâsavo
(ɔ: na tasanti), Spk II 285,7 foll. ≠ Dhp-a III 49,7;
about persons and in general: (aññatitthiye parib-
bājake) an-~īye samāne ~īyā ti amaññimha . . .
(bhikkhū) ~īye va samāne an~īyā ti amaññimha
etc., M I 367,30 foll.; nīcākulīno pi munī dhitīmā ~iyo
hoti hirīnisedho, S I 168,12* (Ee ~īyo with Spk I
234,31) = Sn 462 (Pj II 406,20 ~īyo hoti imāya
dhitihiripamukhāya guṇasampattiyā jātimā uttama-
dakkhiṇeyyo; the original form seems to be ~iyo
(meaning: the true nobleman), later perhaps felt as
contradicting
nīcakulīno and hence taken as ~īyo
(noble)); ~iyo kin ti nāma hoti, Sn 528; sabbasaṅga-
mūlabandhanā pamutto ~iyo tādi pavuccate tathattā,
Sn 532; ~iyena ājañño, Th 433 (Anuruddha likened
to a nobleman training the noble colt, the novice;
Th-a
II 183,25 purisâ~iyena . . . ājañña-kārinā); hessaty
~iyo ayaṁ, Th 476 (? a pun, as hessati (shall become)
might be taken as a form of
hasati, used about the
neighing of a horse; the
thera's name is Bhadda; Th-a
II 200,16 mama sāsane ~īyyo bhavissati); Ap 485,30
(about the thera Rādha); ~īyā (or ~iyā) pana hatthino
pi assā pi purisā pi, Ja II 19,17; (mūlanidānaṁ . . .)
therā pañcasatā katā aggā ājāniyā kulaṁ, Dīp IV 26
(kulaṁ depend, on katā, cf. V 30—54); ācariyo no,
āvuso, uju ~īyo, Vism 97,11 (mhṭ Se I 173,8). — —
Ifc. (for all forms) see an-°; assâ°; usabhâ° (Spk II
285,7; Dhp-a III 49,7; Ja I 194,24); nisabhâ° (Ap
192,18); purisâ° (A I 290,34; Spk II 285,7; Mhv
XXIII 31; -a-° S I 28,33); bhaddâ° (Th-a I
125,1); bhojâ° (Ja I 178,12 foll.); sindhavâ° (Ps II
253,24); hatthâ° (D II 174,18; Spk II 285,7; Dhp-a
III 49,7; Ja III 292,1 in long cpd.). — [mahājāniya,
-eyya (M I 170,6 foll., Vin I 7,21 foll.), mahājāniyatā
(Pv-a 214,21) are formed with derivations from jāni,
loss, diminuation; but in the M and Vin passages
there is a play upon the two possible dissolutions of
the cpd.
]