Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


ācaya-gāmi(n)

, mfn., leading to ācaya (q. v. c,
esp.); sense and etymology accord, to cts. see As 44,9-20,
Kv-a 102,18 foll.;m. nom. ~ī (dhammo), A V
243,13 foll.; 276,25; As 214,9 (cf. Dhs p. 2,1); (-khan-
dho) Vibh 16,28; acc. ~iṁ (dhammaṁ), A V 243,11;
276,23; pl. nom. ~ino (dhammā), Dhs p. 2,1 (As 44,13
foll.); §§ 1013 foll.; 1397 foll.; Vibh-a 184,11; Dhātuk
19,10 foll.; (khandhā) Vibh 62,34; instr. ~ihi (dham-
mehi), Dhātuk 45,9; — f. nom. ~inī (paññā), Vibh
(310,26) 326,26; pl. nom. ~iniyo (dhātuyo), Vibh
91,35 foll.; (paṭisambhidā) Vibh 303,35; — n. nom.
(a ) ~i (kusalaṁ), Kv 357,5 (Kv-a); (rūpaṁ etc.) Vibh
12,30 etc.; (ācaya-gāmi-ttike) Tikap 334,27; (β) ~iṁ
(rūpaṁ), Dhs 584; (-viññāṇaṁ) Vibh 319,12; (kam-
maṁ) Peṭ 108,14 ? (Ee ~ī); pl. nom. ~ino (dasâyatanā
etc.), Vibh 74,11 etc.; gen. ~inaṁ (ariya-phalānaṁ),
Kv-a 102,18. — In cpd. nevâcayagāmi-na-apa-
cayagāmi(n)
, Dhs 595; Tikap 334,27. ācaya-gāmin