Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


a-hir[ī/i]ka

, mfn. [mostly written °ika, prosodic
value
ˇ ˇ - ≃ ; sa. a-hrīka], shameless; Pp 19,34;
~o [ ˇ ˇ - - ] anādaro, It 27,23* — 34,17* ≠ Ja VI
475,21*; ~o [do.] an-ottāpī, Sn 133; su-jīvaṁ ~ena
[ ˇ ˇ - - ˇ ], Dhp 244 (Dhp-a); voc. andha-bāla ~a,
Ud-a 284,27; a-saddho ~o an-ottāpī, DN III 282,21,
etc. etc., s. v. an-ottapi(n); nom. pl. m. ~ā, MN I 43,15; ~ā
~ehi saddhiṁ saṁsandanti, SN II 159,6 (= bhinna-
mariyādā alajji-puggalā, Spk); pākatā a-saṁvutā
~ā, Mil 251,14; f. chinnikā dhuttikā ~âyo, Vin III
128,1 (= nillajjā, Sp); — n. abstr. (once spelt a-hirikka,
cf. sa. āhrīkya; Abhidh-k-vy- Trsl. V 89,8 foll.), Pp
19,35; ~aṁ an-ottappam, DN III 212,12; SN V 1,14;
AN I 51,13; 95,20; Nāmar-s 13,30-35, etc. etc., s.v. an-
ottappa; ~ena, Pj II 146.28, Nett 39,29; — °-tā, f.
abstr.
, ~āya, Th 1123 (Th-a: 'ahirikkatāyā' ti . . .
nillajjatāya); — °-bala, n., the force of shamelessness
(almost synom. with prec), Dhs 365; As 248,22; —
°-bhāva, m. abstr.; Ja V 17,19*; 48,25'; — °-mūla-
ka
, mfn., beginning with a°; ~ā cattāro = SN II
162,24—163,26; uddāna, ib. 166,2*; — °-sabhāva,
mfn., = 'anariya-rūpa' (q. v.), Ja V 87,10'; — ° (-sut-
ta
), n.-, title of AN II 227,22-24 and 229,31-33; uddā-
nas ib. 228,8*, 230,17*); — °ânottappa, dvandva, rt.
(sg. or pl.); ~-vamanaṁ kâreti, Mil 335,20; cf. moha-
māna-uddhacca-ahirīka-anottappehi, As 428,31 foll. a-hirīka