Truncation sign : * (asterisk) - e.g. kamm*

Type the letters without dots and accents - e.g. to search 'kalyāṇa' type kalyana. Read more …


asīti

, f. [sa. açīti], eighty; Sadd 297,33, 799,29;
nom. ~i me vassāni pabbajitassa, MN III 125,6
126,26; ~i koṭiyo, BvVIIIβ; XII 11; ~i sata-
sahassiyo, Bv X 12; ~i dasa eko ca, DN III 197,11*
(see Sadd 307,16-19, cf. Ai Gr III § 195 g) ≠ Kl. Turf.
V 14,21*; acc, -iṁ or -i (qaasi-cpd., see aṭṭha-vīsati
and AiGr III § 186h α, k, Geiger § 117,5; cf. bahu,
uninfected, Sn 665 (metr.); Pv 755: bahu vassani ve-
dayitvā bahu(ṁ) du[k]khaṁ): ~im vassa-koṭiyo, Th
96; ~iṁ gāmika-sahassāni, Vin I 179,22; ~im kotiyo,
Ap 35,2 (Sadd 302,1: ~i) = Th-a Ce II 148,2* (~i);
~i vassa-sahassāni, Dhp-a III 82,14; ~i mahāthere,
Dhp-a I 14,3; 19,16; ~i sakaṭa-vāhe hiraññaṁ ohāya,
Vin I 185,15-17 (so with Sp; Vmv: 'vāhe' ti bahuvaca-
nassa 'hiranna'-visesanatte pi sāmaññâpekkhāya 'hi-
raññan' ti ekavacanaṁ kataṁ); instr. ~iyā vassehi,
MN III 125,7—127,5; ~iyā bhikkhu-sahassehi sad-
dhiṁ, Mil 23,12; gen. ~iyā gāmika-sahassānaṁ, Vin I
180,6 (but asīti koṭīnaṁ, Bv VII 11, IX 5; cf. XVIII 8,
XX 9); loc. ~iyā mahā-sāvakesu, Vism 98,26; in cpd.,
see
anuvyañjana (a): Ps II 2,8; Ja I 89,21; 444,5; —
ifc. v. aṭṭhâ°; ekâ° (Mp II 279,6); catur-ā° (As
298,13*,23* = Vism 206,4*,14*, Dhp-a III 44,6, Dip
IV 35), cullâ°, often written cūḷâ°, (Sadd 800,10-13;
DN I 54,11, Thī 51, Ap 21,11 ='Th-a Ce II 100,17*;
Nidd I 42,18*); chaḷ-ā° (Pv 366, 503), cha° (Dip V
94?); tiyâ° (Padasādhana §239, ad Mogg III 104), te-°
(ib.); dvā-a° (ib.), dvâ° (Th 1024), dviyâ° (Padasā-
dhana § 239 ad Mogg III 104), dve-a° (Pj II 443,15*,
Dhp-a III 129,18); sattâ° (Ss 57,27; Ap 244.. 15 ordi-
nal
); see [ā/a]sītika, āsītima.